آمارگیری برای اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی استان تهران