آمادگی کشور نیجر جهت همکاری با شرکتهای ایرانی در زمینه ساخت مسکن