Ismeic-logo

درباره ما

سنديکای سازندگان و پيمانکاران و وارد کنندگان تأسيسات ساختمان درتاريخ 1340/11/30تأسيس شد و در تاريخ  1341/10/23 بشماره 559 در اداره ثبت شرکتها و مالکيت صنعتی و در تاريخ 1341/8/22در وزارت کارو خدمات اجتماعی وقت تحت شماره 1884 ثبت گرديد. آگهی تأسيس در روزنامه رسمی شماره 10873 مورخ 1341/11/13چاپ گرديده است

 ab

اخبار و رویدادها
کمیته ها

کنفرانس مبدلهای گرمایی

برای دریافت خبر اینجا کلیک فرمائید.

ادامه مطلب

تغییرات شرکتها

برای دریافت خبر اینجا کلیک فرمائید.

ادامه مطلب

سمینار خرید سازمان ملل

برای دریافت خبر اینجا کلیک فرمائید.

ادامه مطلب

همایش معرفی تواناییهای شرکت فرساد

برای دریافت خبر اینجا کلیک فرمائید.

ادامه مطلب