Ismeic-logo

درباره ما

سنديکای سازندگان و پيمانکاران و وارد کنندگان تأسيسات ساختمان درتاريخ 1340/11/30تأسيس شد و در تاريخ  1341/10/23 بشماره 559 در اداره ثبت شرکتها و مالکيت صنعتی و در تاريخ 1341/8/22در وزارت کارو خدمات اجتماعی وقت تحت شماره 1884 ثبت گرديد. آگهی تأسيس در روزنامه رسمی شماره 10873 مورخ 1341/11/13چاپ گرديده است

آنچه را ویرانگر پاییز درهم ریخت ، غارت کرد ، برد ...

آنچه را سرمای دی یکسر به نابودی سپرد ...

آنچه را کولاک بهمن زیر پای خود فشرد ...

باز می سازد بهار ...

photo_2018-03-13_00-21-15

اخبار و رویدادها
کمیته ها