Ismeic-logo

درباره ما

سنديکای سازندگان و پيمانکاران و وارد کنندگان تأسيسات ساختمان درتاريخ 1340/11/30تأسيس شد و در تاريخ  1341/10/23 بشماره 559 در اداره ثبت شرکتها و مالکيت صنعتی و در تاريخ 1341/8/22در وزارت کارو خدمات اجتماعی وقت تحت شماره 1884 ثبت گرديد. آگهی تأسيس در روزنامه رسمی شماره 10873 مورخ 1341/11/13چاپ گرديده است

7757725_759

آنچه را ویرانگر پاییز درهم ریخت
غارت کرد برد…
آنچه را سرمای دی
یک سر به نابودی سپرد… 

وانچه را کولاک بهمن
زیرپای خود فشرد

 

باز می سازد بهار
روی آن ویرانه ها
پرچم رنگین گل را برمی افرازد بهار.

درتکاپویی گران بی های و هوست
چهره اش رنگین کمانی از بهشت ارزوست.
بانسیمش هرچه خواهی:
سبز و سرخ و
رنگ و بوست.

باپیام دلکش “نوروزتان پیروز باد”
باسرود تازه “هرروزتان نوروز باد”
شهر سرشار است از لبخند
از گل از امید

تاجهان باقی ست این آیین جهان افروز باد…

 

اخبار و رویدادها
کمیته ها