درباره ما

سنديکای سازندگان و پيمانکاران و وارد کنندگان تأسيسات ساختمان درتاريخ 1340/11/30تأسيس شد و در تاريخ  1341/10/23 بشماره 559 در اداره ثبت شرکتها و مالکيت صنعتی و در تاريخ 1341/8/22در وزارت کارو خدمات اجتماعی وقت تحت شماره 1884 ثبت گرديد. آگهی تأسيس در روزنامه رسمی شماره 10873 مورخ 1341/11/13چاپ گرديده است

فرم ثبت نام در سمینار

اخبار و رویدادها
کمیته ها

پرواز مستقیم به تاشکند

برای دریافت خبر اینجا کلیک فرمائید.

ادامه مطلب

کمپین بهینه کاوی

برای دریافت خبر اینجا کلیک فرمائید.

ادامه مطلب

اوراسیا

برای دریافت خبر اینجا کلیک فرمائید.

ادامه مطلب

حمل کالا به افریقا

برای دریافت خبر اینجا کلیک فرمائید.

ادامه مطلب