Ismeic-logo

درباره ما

سنديکای سازندگان و پيمانکاران و وارد کنندگان تأسيسات ساختمان درتاريخ 1340/11/30تأسيس شد و در تاريخ  1341/10/23 بشماره 559 در اداره ثبت شرکتها و مالکيت صنعتی و در تاريخ 1341/8/22در وزارت کارو خدمات اجتماعی وقت تحت شماره 1884 ثبت گرديد. آگهی تأسيس در روزنامه رسمی شماره 10873 مورخ 1341/11/13چاپ گرديده است

 ab

اخبار و رویدادها
کمیته ها

آیین نامه تشویق صادرکنندگان نمونه

برای دریافت خبر اینجا کلیک فرمائید.

ادامه مطلب

گشایش اعتبار اسناد داخلی

برای دریافت خبر اینجا کلیک فرمائید.

ادامه مطلب

سمینار آشنایی با کسبو کار در کشور اتریش

برای دریافت خبر اینجا کلیک فرمائید.

ادامه مطلب

چالش های مالیاتی

برای دریافت خبر اینجا کلیک فرمائید.

ادامه مطلب