Ismeic-logo

درباره ما

سنديکای سازندگان و پيمانکاران و وارد کنندگان تأسيسات ساختمان درتاريخ 1340/11/30تأسيس شد و در تاريخ  1341/10/23 بشماره 559 در اداره ثبت شرکتها و مالکيت صنعتی و در تاريخ 1341/8/22در وزارت کارو خدمات اجتماعی وقت تحت شماره 1884 ثبت گرديد. آگهی تأسيس در روزنامه رسمی شماره 10873 مورخ 1341/11/13چاپ گرديده است

تقدیرنامه

اخبار و رویدادها
کمیته ها

دعوت به معرفی محصولات صادراتی و بازاریابی

برای دریافت خبر اینجا کلیک فرمائید.

ادامه مطلب

کنفرانس ملی مدیریت بازاریابی و خلق برند

برای دریافت خبر اینجا کلیک فرمائید.

ادامه مطلب

واگذاری بنگاهها

برای دریافت خبر اینجا کلیک فرمائید.

ادامه مطلب

اتاق بازرگانی اتیوپی

برای دریافت خبر اینجا کلیک فرمائید.

ادامه مطلب