درباره ما

سنديکای سازندگان و پيمانکاران و وارد کنندگان تأسيسات ساختمان درتاريخ 1340/11/30تأسيس شد و در تاريخ  1341/10/23 بشماره 559 در اداره ثبت شرکتها و مالکيت صنعتی و در تاريخ 1341/8/22در وزارت کارو خدمات اجتماعی وقت تحت شماره 1884 ثبت گرديد. آگهی تأسيس در روزنامه رسمی شماره 10873 مورخ 1341/11/13چاپ گرديده است

فرم ثبت نام در سمینار

اخبار و رویدادها
کمیته ها

پرس لاین

پژوهش پیش رو جهت یافتن راهکارهای ارتقای بهره‌وری در صنعت احداث و شناسایی مشکلات شرکتهای پیمانکار و رتبه‌بندی عوامل [...]

ادامه مطلب

نامه فدراسیون صنعت نفت ایران

برای دریافت خبر اینجا کلیک فرمائید.

ادامه مطلب

مجمع آینده پژوهی صنعت نفت ایران

برای دریافت خبر اینجا کلیک فرمائید.

ادامه مطلب

طرح تامین مالی و جهش تولید

برای دریافت خبر اینجا کلیک فرمائید.  

ادامه مطلب