Ismeic-logo

درباره ما

سنديکای سازندگان و پيمانکاران و وارد کنندگان تأسيسات ساختمان درتاريخ 1340/11/30تأسيس شد و در تاريخ  1341/10/23 بشماره 559 در اداره ثبت شرکتها و مالکيت صنعتی و در تاريخ 1341/8/22در وزارت کارو خدمات اجتماعی وقت تحت شماره 1884 ثبت گرديد. آگهی تأسيس در روزنامه رسمی شماره 10873 مورخ 1341/11/13چاپ گرديده است

SKMBT_C452190107091701

پنجاه و ششمین سالروز تاسیس سندیکا

اخبار و رویدادها
کمیته ها

بازرسی بیمه ای دفاتر قانونی

برای دریافت خبر اینجا کلیک فرمائید.

ادامه مطلب

الزام آمریکا به لغو تحریم ها

برای دریافت خبر اینجا کلیک فرمائید.

ادامه مطلب

نشریه شماره 55

برای دریافت نشریه اینجا کلیک فرمائید.

ادامه مطلب

اصلاح قانون واردات و صادرات

برای دریافت خبر اینجا کلیک فرمائید.

ادامه مطلب