شرح عمومی خدمات مدیریت طرح در صنعت احداث ( برای اجرای طرحهای غیر صنعتی)