خرید دین


Project Description

پیرو مذاکرات انجام شده در رابطه با بخشنامه شماره 76/95/1000 مورخ 1/2/95 سازمان تامین اجتماعی در رابطه با خرید دین کارفرمایان مدیون، که یک نسخه از بخشنامه قبلا خدمتتان ارسال شده است ضمن ارسال یک نسخه از قرارداد ملزم به بخشنامه مزبور که به موجب آن کارفرمایان در صورت تمایل به استفاده از تسهیلات مورد نظر باید نسبت به تکمیل آن اقدام نمایند و فلوچارت مربوط به نحوه اجرای بخشنامه مزبور ، به استحضار میرساند که خلاصه بخشنامه بدین ترتیب است که کارفرمایان مدیون که دارای بدهی قطعی به سازمان میباشندمیتوانند به شعبه مربوطه مراجعه و نسبت به معادل کل بدهی اعم از اصل و جرائم یک فقره چک و یک فقره چک دیگر نیز بابت سود تسهیلات بانکی که حداکثر بازپرداخت آن 10 ماه میباشد به شعبه ارائه و شعبه نیز مراتب را طی فرایند اعلام شده در فلوچارت به بانک عامل که فعلا بانک رفاه کارگران می باشد ارائه و بانک مبلغ چک اول را به سازمان تادیه و سپس بانک نیز مبلغ را در سررسید وصول و به سازمان اعلام و با کارفرما تسویه خواهد شد.

بدیهی است در صورت عدم وصول چک جرائم مربوطه محاسبه و پیگیری های قانونی به عمل خواهد آمد.

برای دریافت فلوچارت اینجا کلیک فرمائید.