تغيير در پيوست 2 آئين نامه طبقه بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران