بخشنامه به دستگاه های اجرایی, مهندسان مشاور و پیمان کاران