گسترش صنعت و حرارت ایران


GSH.IRAN LOGO2

این شرکت در سال 1363 با موضوعیت انجام کارهای فنی و مهندسی شامل طراحی و اجرای کلیه کارهای الکتریکی، مکانیکی و ساختمانی در پروژه های کارخانجات صنعتی ، نفت و پتروشیمی ، بیمارستانی، مسکونی، تجاری و نیروگاهی و همچنین انجام کارهای بازرگانی به ثبت رسیده است و از آن تاریخ تا کنون دهها پروژه در زمینه های مختلف مربوط به رشته های کاری در کارناخمه خود دارد.

رشته و رسته کاری شرکت:

کلیه کارهای پیمانکاری در زمینه تاسیسات و تجهیزات ، ابنیه، آب و نیرو و کارهای بازرگانی مربوط به شرکت طبق اساسنامه