صنعت زمان


لوگو2

شرکت صنعت زمان از سال 1369 تا کنون بعنوان یکی از اعضای فعال جامعه مهندسی و پیمانکاری کشور در زمینه اجرای پروژه های آب ، ابنیه ، تاسیسات و تجهیزات و … بوده است و همواره مواردی همچون ارتقاء سطح کیفی خدمات ، ارتقاء سطح دانش و مهارت کارکنان و توجه به منزلت نیروی انسانی ، بهره گیری از فن آوریها و شیوه های مدیریتی نوین در جهت اجرای پروژه ها مطابق با استامنداردهای بین المللی را سرلوحه عملکرد خود قرار داده است و در زمینه توسعه اقتصادی کشور تلاش داشته است.

رسته و رشته کاری:

اب، ابنیه و ساختمان، تجهیزات و تاسیسات، راه و باند، نیرو

رتبه بندی:

پایه 1 آب

پایه 1 ساختمان

پایه 4 تجهیزات و تاسیسات

پایه 4 راه و باند

پایه 5 نیرو