سپیتمان


sepitman

موضوع فعالیت شرکت عبارتست از ارائه طرح و مشاوره و اجرای کلیه پروژه های ساختمانی ، راه و تاسیسات ساختمانی و زیر بنایی و تولید، صادرات و واردات و تجارت داخلی کلیه طرح ها ، مصالح و تجهیزات مرتبط با موضوع فعالیت شرکت.

این شرکت دارای رتبه در پایه دو رشته ساختمان و پایه دو رشته تاسیسات و تجهیزات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی با تاریخ انقضای 1398/8/12می باشد.