ترموون


untitled2

شرکت مهندسی ترموون (سهامی خاص) در اسفند ماه 1354 تأسیس، و همچنین در رشته های زیر از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تشخیص صلاحیت گردید:

الف- پایه یک رشته تأسیسات و تجهیزات

ب- پایه سه رشته ساختمان

ج- پایه سه رشته آب

د- پایه پنج رشته صنعت و معدن

شرکت مهندسی ترموون دارای گواهی سیستم مدیریت کیفیت مطابق الزامات استاندارد
ISO.9001-2008  می باشد. با توجه به سیاست گذاری شرکت جهت توسعه و گسترش دامنه
فعالیت ها و به پشتوانه تجارب و موفقیت های بدست آمده در طرحهای عمرانی و ملی داخل کشور، زمینه لازم برای انجام فعالیت های مهندسی در فضای بین المللی و اجرای پروژه های خارج از کشور را نیز فراهم نموده است.