ایران مشعل


IRAN Mashal 2

تولید کننده دستگاههای گرمایش تابشی گرماتاب و رسته کاری شرکت ، تاسیسات میباشد.

پایه 2 در رشته تاسیسات و تجهیزات

پایه 5 در رشته صنعت