عمومی

کميته های عمومی :

  • کميته فنی و علمی

جمع آوری آخرين اطلاعات و پيشرفتهای علمی مربوط به صنعت تأسيسات و تجهيزات در جهان و

توصيه و توزيع اطلاعات لازم از نظر کاربرد آنها در کشور و به خصوص ميان اعضا و ساير کميته ها ، همکاری با سازمانهای ذيربط از نظر تنظيم و رده بندی اطلاعات مرتبط به قيمتهای مصالح ، تجهيزات نيروی انسانی ، ماشين آلات و حمل و نقل و همکاری در تهيه فهارس بها ، اعلام نظرات اصلاحی در مورد هزينه های بالاسری و تجهيز و برچيدن و بررسی و اعلام نظر نسبت به ضوابط و استاندارد فنی .

  • کميته اطلاعات و کامپيوتر

جمع آوری و پردازش اطلاعات مفيد برای آرشيو و بانک اطلاعاتی قابل دسترس اعضا از جنبه های فنی و علمی و تحقيقاتی داخل و خارج از کشور ، برگزاری کلاسهای آموزشی و سمينارها و جلسات سخنرانی های تحقيقاتی و تهيه نرم افزارهای لازم در ارتباط با مسايل صنفی .

  • کميته نظام فنی و اجرايي

همکاری در تدوين آئين نامه های نظام فنی و اجرايي و تعيين نماينده جهت شرکت در جلسات کارشناسی بررسی مقررات و آئين نامه های مربوطه.

  • کميته امور عمومی

رسيدگی به دعاوی و شکايات و بررسی و رفع مشکلات و مسايل اعضا و سازمانهای دولتی و اشخاص حقيقی و حقوقی و نظارت در تقسيم و نحوه واگذاری کار به شرکتهای عضو ، رسيدگی به مسايل بيمه و ماليات و تنظيم و ارائه پيشنهادهای مفيد به سازمانهای دولتی ذيربط .

  • کميته ارتباطات

برقراری و توسعه ارتباط با اعضا و شرکتهای همکار و ساير تشکلها و انجمن های مهندسی و غير مهندسی ، سازمانهای دولتی و کارفرمايي نهادها و ارگانهای عمومی و سازمانهای جهانی مرتبط ، جرايد و نشريات و مراکز انتشاراتی و نهايتاً همکاری با کميسيونها و کميته های ديگر انجمن در جهت ارتقا ارتباطات .

  • کميته انتشارات

نظارت و راهبری و تعيين سياستهای کلی و اجرايي در زمينه چاپ و انتشار هرگونه نشريه ، بولتن، خبرنامه ، کتاب ، نرم افزار و نظاير آن .

  • کميته عضويت

بررسی امورعضويت اعضای جديدو قديم ، نظارت در انطباق عملکرد شرکتهای عضو با آئين نامه های داخلی و صنفی ، طبقه بندی شرکت های عضو از نظر تخصصی و قدرت فنی و ظرفيت اجرای کار ، ايجاد انگيزه برای جذب اعضای جديد.