کمیته نگهداری و تعمیرات

motorkhaneh1

 کمیته نگهداری و تعمیرات

کمیته فوق در سال 1383 تشکیل گردید که اهداف اولیه آن عبارتند از:

 • تدوین قرارداد تیپ نگهداری و تدوین اصول و ضوابط لازم جهت تنظیم قرارداد
 • تهیه و تنظیم دستورالعمل روشهای نوین نگهداری و پیشگیری PM
 • تدوین اصول و ضوابط لازم برای انعقاد قراردادهای پرسنلی
 • ارائه روشهای نوین در امر آموزش پرسنل
 • سازماندهی پرسنل مورد نیاز جهت پروژه های نگهداری و تعمیرات
 • تنظیم آئین نامه انضباطی و ایمنی پرسنل نگهداری و تعمیرات
 • تهیه راهنمای برآورد و پیشنهاد قیمت در قراردادهای نگهداری
 • برگزاری سمینارهای داخلی و خارجی در زمینه موضوع
 • پیشنهاد درج رشته نگهداری و تعمیرات در آئین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران
 • اقدام در خصوص رتبه بندی شرکتهای نگهداری و تعمیرات
 • تدوین ضوابط ارزشیابی رشته نگهداری و تعمیرات
 • ارائه مقالات تخصصی مرتبط بات موضوع
 • بررسی ، مطالعه و تعیین ضوابط مورد نیاز جهت صرفه جویی مصرف انرژی
 • تدوین برنامه آموزشی و طرح درسی جهت آشنایی دانشجویان معماری و ساختمان با تجهیزات
 • همکاری با وزارت کار جهت اصلاح ضوابط تعیین صلاحیت
 • شناسایی شرکتهای تخصصی در زمینه نگهداری و تعمیرات و تجهیزات خاص( آسانسور، دیزل ….)
 • تدوین فهرست بهای رشته نگهداری و تعمیرات

دستاورد های کمیته

 • تدوین متن پیشنهادی جهت قرارداد همسان امور نگهداری و تاسیسات
 • حذف دستورالعمل وحدت رویه در خصوص پذیرش تنها 20 درصد از حجم ریالی قراردادها در محاسبات رتبه بندی
 • تدوین دستورالعمل ارزشیابی شرکتهای نگهداری و تعمیرات
 • برگزاری سمینارهای آموزشی در خصوص دیگهای بخار ، دیزل ژنراتورها
 • تهیه دستورالعمل کد گذاری تجهیزات موتورخانه

اهداف و چشم انداز

 • اضافه نمودن رشته نگهداری و تعمیرات به آئین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران
 • تعامل با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای رفع مشکلات شرکتهای فعال در زمینه نگهداری و تعمیرات