کمیته نفت و گاز

%d9%be%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%84

کمیته نفت و گاز :

این کمیته در سال 1369 تشکیل گردید که اهداف اولیه آن بشرح زیر تعیین گردید:

 • تدوین فهرست بهای نفت و گاز
 • تدوین شرایط عمومی و خصوصی همسان برای قراردادهای نقت و گاز
 • حضور در شوراهای حل اختلاف بعنوان عضو موثر
 • ایجاد ارتباط و تعامل سازنده با وزارت نفت و نهادهای زیر مجموعه آن
 • شناسایی مشکلات شرکتهای فعال در زمینه نفت و گاز و اقدام در جهت رفع آنها

دستاورد های کمیته 

 • بررسی و اصلاح شیوه نامه حل اختلاف در وزارت نفت
 • تدوین نسخه اولیه فهرست بهای نفت و گاز
 • اخذ یکی از جایگاههای شورای عالی حل اختلاف
 • مشارکت در تهیه بخشنامه ها و آئین نامه های ابلاغی وزارت نفت
 • تشکیل شرکتی بمنظور تهیه کالا و تجهیزات مرتبط با صنعت گاز
 • معرفی سندیکا بعنوان یکی از تشکلهای فعال در صنعت نفت و گاز به وزارتخانه ذیربط

اهداف  و چشم اندازکمیته

 • تشکیل کنسرسیوم جهت اخذ پروژه های EPCF
 • برگزاری سمینار در رابطه با وضعیت کنونی شبکه های توزیع گاز