کمیته تشخیص صلاحیت ( رتبه بندی)

 کمیته تشخیص صلاحیت ( رتبه بندی)

کمیته فوق درسال 1381 با هدف بررسی و اعلام نظر در خصوص آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران ، مشاوران و طرح و ساخت ،  تشکیل گردید.

از جمله وظایف کمیته مزبور عبارت است از:

  • مشارکت در تهیه و بروز رسانی جداول شرایط اختصاصی و اضافه شدن رشته های جدید و شرکت در جلسات کمیته ماده 17 و تعامل با نهاد های ذیربط بمنظور رفع مشکلات شرکتهای عضو در اینخصوص
  • بررسی آئین نامه و بخشنامه های تشخیص صلاحیت پیمانکاران و تهیه و ارائه پیشنهادات اصلاحی و کاربردی در جهت رفع ابهامات و حذف مفاد غیر عملی آئین نامه ها
  • پایش پرونده های رتبه بندی ارجاعی به سندیکا از طریق سامانه ساجات
  • ارائه مشاوره و راهنمایی های لازم و پیگیری رفع مشکلات شرکتهای عضو در فرآیند اخذ گواهینامه صلاحیت.

عملکرد و دستاورد های کمیته

  • انعقاد تفاهم نام ه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی در حخصوص پایش پرونده های فیزیکی متقاضیان اخذ گواهینامه صلاحیت در سال 1383
  • انعقاد تفاهم نامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی در خصوص پایش پرونده های الکترو نیکی متقاضیان اخذ گواهینامه صلاحیت درسال 1392 و اجرای آن تاکنون
  • پیگیری و تاکید بر تمدید گواهینامه های رتبه بندی تا ابلاغ مصوبه هیات وزیران در ارتباط با تمدید گواهینامه های صلاحیت بمدت دو سال
  • تلاش در جهت برگزاری مجدد کمیته ماده 17 و حذف مصوبات وحدت رویه و پیگیری مستمر انجام آن در سال 1394
  • پیگیری و اصلاح برخی از مفاد آئین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران بخصوص مشکلات مرتبط با امتیاز مالی و بیمه های تجمیعی کارگاهی که منجر به ابلاغ بخشنامه 94/130439 مورخ 94/6/24 گردید که تا ابلاغ آئین نامه جدید از سوی هیات وزیران ادامه خواهد داشت.

از جمله اهداف این کمیته برای آینده تلاش برای اخذ رتبه بندی شرکتهای عضو و رفع مشکلات فراروی پیمانکاران در زمینه های ذکر شده میباشد.