کمیته تاسیسات و تجهیزات

کمیته تاسیسات و تجهیزات

این کمیته بدوا در سال 1368 با نام کمیته های برق  و مکانیک تشکیل و سپس در سال 1384با نام فوق  با هدف همکاری با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در تهیه و ابلاغ فهرست های بهای پایه تاسیسات برقی و مکانیکی، شاخصهای تعدیل ، و قوانین و بخشنامه های مرتبط و نیز شناسایی و رفع مشکلات شرکتهای عضو تشکیل و شروع بکار نمود

دستاورد های کمیته

  • حضور در کمیته های تدوین فهرست بهای تاسیسات برقی و مکانیکی
  • همکاری در تهیه آنالیز ردیفهای فهرست های تاسیسات برقی و مکانیکی
  • حضور در کارگروه های بازنگری فهرستهای بهای تاسیسات برقی و مکانیکی
  • تهیه و انتشار فهرست بهای تاسیسات برقی و مکانیکی در سالهای 90 تا 92
  • تعیین روش اصولی جهت محاسبه ضرایب منطقه ای بصورت داینامیک و ارائه پیشنهاد به سارمان مدیریت

اهداف و چشم انداز ها

  • تهیه پروژه نمونه جهت اصلاح مبانی محاسبه تعدیل
  • بررسی فهرستهای بهای تاسیسات برقی و مکانیکی بمنظور به روز رسانی و اصلاح اشکالات موجود از طریق کارگروه های بازنگری فهرست بهای برق و مکانیک سازمان مدیریت