تخصصی

کميته های تخصصی :

1- نفت و گاز

2- تأسيسات و تجهيزات

3- تهيه و نصب تجهيزات صنعتی

4- آب و فاضلاب

5- فناوری ساختمان (B.T)

6- نگهداری و تعميرات ( نت )

اهم وظايف : هر يک از کميته های تخصصی فوق ، بررسی مسايل و رفع مشکلات بوجود آمده ميان اعضا و کارفرمايان و سازمانهای دولتی دست اندر کار اجرای پروژه های مربوط به هريک از رشته های تخصصی و نيز همکاری با سازمانهای دولتی و کميته فنی و علمی انجمن از نظر تنظيم فهارس در رشته تخصصی مربوطه و تهيه آئين نامه های لازم جهت بهينه سازی مراحل اجرای کار در هر يک از رشته های تخصصی و بررسی و تهيه پاسخ مناسب به درخواستهای واصله به انجمن و ارائه پيشنهادات جهت بهبود و ارتقاء سطح فنی اعضا و ساير امور صنفی اعضاء و مسايل مطروحه در اساسنامه می باشد .