کمیته تهیه و نصب تجهیزات صنعتی

142908922556

اهداف:

  1. افزایش تعامل با وزارت صنعت ، معدن و تجارت
  2. شناسایی روشهای نوین نصب تجهیزات