کمیته انرژی های تجدید پذیر

با نظر به اهمیت و لزوم استفاده از انرژی های پاک و تجدید پذیر و رسالت قانونی سندیکا در راستای ارتقای جامعه فنی و مهندسی ، کمیته انرژیهای تجدید پذیر سندیکا در اوایل سال 1396 و با اهداف ذیل ایجاد گردید:

  • آموزش و معرفی انواع و مزیتهای انرژی پاک ، نو و تجدید پذیربمنظور صرفه جویی در مصرف انرژی و کاهش استفاده از سوختهای فسیلی .
  • ایجاد انگیزه جهت حضور و مشارکت اعضاء در طراحی، تامین وو اجرای پروژه های تولید انواع انرژیهای تجدید بذیر .
  • فرهنگ سازی و معرفی انرژی های تجدید پذیر از طریق وب سایت، مجله تخصصی و برگزاری همایش ها و سیمنار های مرتبط
  • کمک و مشاوره به افراد و شرکتهای متقاضی استفاده از انرژی های پاک

دستاوردهای کمیته:

  • شناسایی شرکتهای مرتبط با فراگیر شدن استفاده از انرژیهای نو و سعی در رفع مشکلات آن.
  • شناسایی شرکتهایی که در زمینه انرژیهای تجدید پذیر فعالیت دارند و دعوت آنها به جلسه .
  • ایجاد ارتباط نزدیک با کمیته های انرژی استانی و مجلس و سایر ارگانهای مرتبط.
  • مطالعه برای احداث یک واحد انرژی خورشیدی بر روی بام ساختمان سندیکا

چشم انداز کمیته:

  • معرفی سندیکا به عنوان مرجع طراحی ، مشاوره ، تامین و اجرای پروژه های تولید انواع انرژی
  • تشویق و سوق شرکتهای عضو جهت ورود به انرژیهای تجدید پذیر (معرفی بازار کار انرژیهای پاک به شرکتهای عضو)

اعضای هیات رئیسه:

رئیس: افشین شباب (ساتراپ جنوب)

نایب رئیس: فرزین خلج (نیک اندیشان)

دبیر: محسن تپه رشی (کارواندیشه)