هیأت تحریریه مجله توسعه

اهداف و وظایف:

  • تهیه مطالب صنفی و فنی مرتبط با فعالیتهای سندیکا جهت انتشار مجله