ساختار سازمانی و شرح وظایف

CHART
شرح وظایف قائم مقام دبیر سندیکا
مسئولیت این بخش با یکنفر که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط و بالاتر است ، خواهد بود که حداقل ده سال سابقه کار داشته باشد و اهم وظایف ایشان عبارتند از:
1- پیگیری صورتجلسات و مصوبات هیات مدیره با هماهنگی دبیر سندیکا
2- فراهم کردن مقدمات کار کمیته های عمومی ، کمیسیونها، تنظیم دستور جلسات آنها ، شرکت در جلسات مربوطه
3- برقراری ارتباط کاری با شرکتهای عضو ، انعکاس منویات هیات مدیره سندیکا به آنان و اخذ و ارائه نتیجه امور به دبیر سندیکا
4- همکاری با جلسات کمیته انتشارات و سایر کمیته ها یا کمیسیونهای متشکله
5- اهتمام در باره روابط عمومی سندیکا ، مساعدت و نظارت بر چاپ و توزیع فصلنامه توسعه و خبر نامه های داخلی سندیکا
6- پیگیری مکاتبات ویژه اداری و سایر امور مهم سندیکا در ادارات دولتی و سایر ارگانها و نهادها تا حصول نتیجه و ارائه گزارشات مربوط به دبیر سندیکا
7- اهتمام در ایجاد فضای صمیمانه کاری بین پرسنل سندیکا ، نظارت بر تکریم ارباب رجوع ، انجام کارهای شرکتهای عضو و غیره بنحو مطلوب
8- جدیت در ایجاد انضباط کاری ، تنظیم روابط ، حسن رفتار و سلوک ، آموزش و تعالی پرسنل و غیره
9- اخذ گزارش عملکرد واحد های دبیرخانه از مدیریت امور اداری جهت ارائه به دبیر سندیکا
10- اخذ پیشنهاد تشویق و یا تنبیه کارکنان سندیکا از واحد های ذیربط و نیز پیشنهاد تشویق و یا تنبیه مدیران واحد ها به دبیر سندیکا
11- انجام هرگونه وظایف دیگر که از سوی دبیر محول میگردد، ضمنا در غیاب دبیر سندیکا ، نامبرده عهده دار مسئولیتهای محوله اداری نیز میباشد

شرح وظایف مدیر امور اداری سندیکا
مسئولیت این بخش با یک نفر کارشناس اداری با حداقل 10 سال سابقه کار مدیریتی موثر و مفید خواهد بود.
اهم وظایف ایشان عبارتند از:
1- نظارت کامل و دقیق بر کار واحد های تحت مدیریت بطوریکه وظایف خود را بنحو احسن انجام دهند.
2- گزارش عملکرد واحدهای تحت مدیریت به دبیر سندیکا یا قائم مقام دبیر سندیکا «حسب مورد»
3- کنترل حضور و غیاب کارکنان و گزارش آن در آخر هر ماه با تعیین کسری کار یا اضافه کار پرسنل به امور مالی سندیکا
4- انجام و پیگیری مکاتبات اداری و سایر امور سندیکا برای ادارات، ارگانها ، نهادها، تطبیق و کنترل تایپ نامه ها و غیره.
5- ایجاد هماهنگی، همکاری، مساعدت بین بخش های امور اداری، مالی.
6- بررسی و تائید درخواست مرخصی کارکنان تحت مدیریت و پیشنهاد آن جهت تصویب و اعطاء مرخصی به دبیر سندیکا، بنحوی که در ایفای وظایف و کار دبیرخانه خللی بوجود نیاید.
7- انجام امور مجامع عمومی سالانه و فوق العاده و سایر جلسات و مجامع مختلف سندیکا از جمله تدارکات ، نشر آگهی ، ارسال دعوتنامه ، جمع آوری اوراق معرفی، ثبت اسامی حاضرین، تنظیم صورتجلسه ها ، رای گیری و درج نتیجه در روزنامه رسمی و غیره.
8- ارتباط با امور سازمانهای کارگری و کارفرمائی و سایر مدیریت های وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی و انجام اقدامات لازمه در رابطه با مسائل اداری سندیکا.
9- پیشنهاد تشویق و تنبیه کارکنان حسب مورد به دبیر سندیکا، نگهداری و کنترل مرخصی پرسنل ، انجام امور بیمه و غیره کارکنان.
10- تهیه گزارش عملکرد دبیرخانه سندیکا جهت ارائه به مجامع و هیئت مدیره سندیکا.
11- تهیه و نگهداری پرونده پرسنلی کارکنان و مشاوران سندیکا و حفظ سوابق آنان.
12- ارسال نامه ها و بخشنامه ها و خبرنامه ها و توزیع نشریات توسعه ، سررسید نامه ها و غیره و همچنین اطلاع رسانی جهت شرکت در سمینارها و نمایشگاهها.
13- اقدام برای جذب اعضاء ، تشکیل پرونده برای متقاضیان عضویت در سندیکا، انجام کلیه امور مربوطه ضمن تطبیق با آئین نامه مربوطه، همکاری با کمیته عضویت سندیکا.
14- نظارت بر نگهداری، حفظ و مراقبت از اموال و اثاثیه و غیره با انجام سرویس لازم و بموقع و استفاده بهینه با حداکثر صرفه جوئی. (توسط مسئول مربوطه)
15- جمع آوری درخواست های عضویت در هیات مدیره و بازرسان سندیکا و تطبیق با اساسنامه و ارسال به وزارت کار و امور اجتماعی

شرح وظایف رئیس دفتر فنی سندیکا
مسئولیت این بخش با یکنفر که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی فنی و بالاتر خواهد بود که حداقل ده سال سابقه کار داشته و اهم وظایف ایشان عبارتند از:
1- برنامه ریزی و زمان سنجی کار دفتر و نظارت بر عملکرد کارشناسان دفتر فنی
2- حضور در جلسات رسیدگی محاسبات و مبانی آنالیز فهارس پایه و شاخص های تعدیل
3- حضور در جلسات تدورین و تنظیم مقررات و آئین نامه های تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و شورای هماهنگی تشکل های مهندسی ، صنفی و حرفه ای یا سایر سازمانهای متولی
4- مراجعه به سازمانهای دولتی و بخش خصوصی و سایر مراجع بعنوان نماینده فنی سندیکا جهت ادای توضیحات لازم و انجام ماموریتهای محوله
5- تهیه گزارش هفتگی از کار دفتر و ارائه به دبیر سندیکا با ذکر علل و دلایل
6- تهیه گزارش فنی در موضوعاتی که از سوی دبیر محول میگردد
7- شرکت در جلسات کمیته های تخصصی و کمیته های خاص بمنظور توجیه نظرات امور فنی در باب هر مسئله ای که در دستور کار کمیته های مزبور باشد و تهیه صورتجلسات مربوطه و اجرای مصوبات کمیته ها
8- انجام هرگونه وظایفی که جزو مسئولیتهای رئیس دفتر فنی قلمداد میگردد.
9- انجام سایر وظایف و ماموریتهایی که از سوی دبیر سندیکا محول خواهد شد
10- انجام محاسبات و برآورد ها ، مقایسه ، تحلیل و نتیجه گیری در مورد ضوابط ، نرخ ها و جزئیات ارقام منتشره توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به صورت پیوسته و دائمی و بموازات آن سازمان با بکارگیری فرم ها و الگو ها و مبانی مورد اشاره