اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز سندیکا

به منظور تسهیل در روابط شرکتهای عضو با ارگانها و نهاد های مرتبط سندیکا بعنوان میانجی وارد عمل شده و در این راستا اهداف زیر را دنبال خواهد نمود:
– رایزنی، مکاتبه و مذاکره با شرکتهای پیمانکار بمنظور پذیرش اعضای جدید
– تقویت مشاوره در امور بانکی ، بیمه ، مشکلات کارگری و کارفرمایی ، امور مالیاتی و قراردادها و پیمانها
– انجام امور مربوط به اتاق بازرگانی اعم از ثبت نام جهت اخذ کارت عضویت ، بازرگانی و یا تمدید و ارائه پیشنهادات صنفی جهت اصلاحات آئین نامه ای و عنداللزوم قانونی
– برگزاری همایشها و سمینارهای تخصصی و دوره های آموزشی برای شرکتهای عضو و غیر عضو
– استفاده بهینه از سالن اجتماعات بمنظور ارائه خدمات به اعضا
– نوشتن آیین نامه استخدامی برای سندیکا
– انعقاد تفاهم نامه با بانکهای بیشتر بمنظور تسهیل در روابط بانکی اعضا
– انعقاد قرارداد با بیمه های تکمیلی بمنظور برقراری رفاه بیشتر پرسنل شاغل در شرکتهای عضو
– مکانیزه نمودن سیستم دبیرخانه سندیکا از طریق اتوماسیون اداری