اساسنامه

تصويب در مجمع عمومي فوق ‏العاده

 

به نام خداونـد جــان و خــرد
اساسنامه‎ي انجمن (سنديكاي ) شركت‎هاي تأسيساتي و صنعتی ایران
مقـّدمه :
دراجراي مادّه‏ي 131 قانون كار جمهوري اسلامي ايران و به منظور تأمين، حفظ و گسترش حقوق و منافع مشترك شركت‎هاي عضو، هماهنگي و همفكري با دولت و ساير مقامات و نهادهاي كشوري و تشكل‏هاي مهندسي درجهت رفع مشكلات و بهبود نظام فنـّي و اجرائي كشور ، همراهي و مساعدت با سازمان‏ها و ارگانهاي ذيربط و كارفرمائي دراجراي پروژه‏هاي مختلف و بويژه پروژه‏هاي صنعتي وتأسيساتي درطرحهاي ملـّي اعم از عمراني و غيرعمراني و ارتقاء كيفيـّت و افزايش سرعت انجام آنها ، كوشش دربالابردن كيفيـّت مديريت و مهارت فنـّي و تخصـّصي مديران و كاركنان شركت‏هاي عضو و نيز بررسي و تشخيص صلاحيت شركت‏هاي همكار ، گردآوري و توزيع اطلاعـّات و آمارمربوط به طرحها و پروژه‏هاي اجرا شده ودردست اجرا و آخرين پيشرفت‏ها و دست‏آوردهاي علمي ، عملي و اجرائي طرح‏هاي كشور و بطور خلاصه ايفاي نقش و مسئوليـّت يك‏تشكـّل صنفي‏وحرفه‏اي ويك‏نهادمردمي‏مستقـّل، اين انجمن (سنديكا) ‏با اساسنامه‏اي‏به شرح‏زير تشكيل يافته است :

” فصـــــل اوّل“
تعاريــــف

مادّه‏ي يك –شركت‏هاي تأسيساتي و صنعتي
منظور از شركت‏هاي تأسيساتي و صنعتي شركت‎هايي هستند كه درزمينه‎هاي مربوط به رشته‎هاي عمومي و تخصصي مندرج درذيل و نظاير آنها تخصّص و فعاليـّت پيمانكاري دارند :
1-1) تأسيسات شهري
2-1) تأسيسات و تجهيزات ابنيه

3-1) تجهيزات وتأسيسات واحدها و كارخانه هاي صنعتي ، واحدهاي پالايشگاهي و صنايع نفت وگاز و پتروشيمي ، واحدهاي اكتشاف و استخراج معادن و نظايرآن ها
4-1) تجهيزات و تأسيسات ايستگاههاي كمپرسور گاز و تلمبه خانه هاي نفت ، و سايركارهاي اختصاصي صنايع نفت و گاز (منجمله تزريق گاز به چاه هاي نفت)
5-1) تجهيزات و تأسيسات انواع نيروگاهها ، اعم از آبي ،بادي ، فسيلي ، اتمي و غيره(منجمله تجهيزات و تأسيسات هيدرومكانيكي سدها)
6-1) تجهيزات و تأسيسات سردخانه ها و كشتارگاه ها
7-1) تجهيزات و تأسيسات تلمبه‏خانه‏ها و تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب
8-1) تجهيزات و تأسيسات سيستم ها ، ايستگاهها و شبكه هاي مخابراتي
9-1) تجهيزات و تأسيسات مربوط به حمل و نقل ريلي
10-1) خطوط انتقال ، شبكه هاي توزيع ، و پست هاي برق اعم از فشارقوي ، متوسط يا ضعيف
11-1) انواع خطوط انتقال‏و لوله كشي مربوط به مواد نفتي ، گاز ، آب و فاضلاب
12-1) ساخت‏و يا نصب سيلوها و مخازن فلزي معمولي يا تحت فشار، يا احداث انبار، براي ذخيره‏ي انواع مواد نفتي‏و سوختي،آب، و نظايرآن ،
13-1) ساخت و يا نصب انواع سازه‏هاي فلزي
14-1) انواع تجهيزات و تأسيسات برقي و الكترونيكي خاص و سيستم‏هاي هوشمند ، براي كارخانه ها ، فرودگاهها ، بنادر ، پليس و آتش نشاني ، نيروگاهها ، راه آهن و مترو ، راديو و تلويزيون و سينما ، مراكزآموزشي ودرماني و ورزشي ، نمايشگاهها ، بانكها ، مراكز نظامي و نظاير آن
15-1) كارهاي دريائي صنايع نفت و گاز
16-1) هرنوع كار ساختماني و يا سيويل وابسته و يا مرتبط با فعاليـّت‏هاي مورد اشاره دربالا
17-1) تأسيسات ايمني فنی، حفاظتي،آتش نشانی و سیستم های هوشمند ساختمان
18-1) زنگ زدائي ، رنگ آميزي ، حفاظت ازخوردگي و عايق‏كاري صنعتي
19-1) بهره برداری(راهبري ، نگهداري وتعميرات ) مربوط به كليه ي رديف هاي فوق

فعـاليـّت در زمينـه‎ها و رشتــه‎هاي فـوق ، ميتوانــد بصـورت‎هـاي مختلــف ، از اجـرائي تنــها، تا هرگونه تركيبي از سرمايه‎گذاري، طـّـراحي، تـدارك، ساخت، بهره بــــرداري، نگهداري و انتقال باشد.
مادّه‏ي دو – شركت‏ عضو
هرشركتي كه موضوع اساسنامه ، تخصص و فعاليت آن در يك يا چند رشته عمومي و يا تخصصي مذكور در ماده يك باشد و با دارا بودن جميع شرايط مندرج در اين اساسنامه به عضويت انجمن (سنديكا) درآيد ، شركت عضو ناميده ميشود .
مادّه‏ي سه – شركت‏ وابسته
هرشركتي كه موضوع اساسنامه ، تخصص و فعاليت آن در يك يا چند رشته عمومي و يا تخصصي مذكور در ماده يك باشد، ليكن سوابق ، تشكيلات و صلاحيت فني آن در حد شرايط مندرج در اين اساسنامه نباشد ، به تشخيص هيئت مديره انجمن (سنديكا) ميتواند تحت عنوان عضو وابسته به عضويت انجمن درآيد .
اعضاء وابسته تا زمان قطعيت عضويت در انجمن (سنديكا) از حق راي در مجامع و حق انتخاب شدن در اركان انجمن (سنديكا) و همچنين اخذ نمايندگي و حق راي شركتهاي عضو براي مجامع برخوردار نخواهند بود .

” فصـــــل دوّم“
نام – اقامتگاه قانوني – حوزه فعاليت – مدت – اهداف
مادّه‏ي چهار – نام انجمن (سنديكا)
نام انجمن (سنديكا) عبارتست از انجمن‏( سنديكاي) كارفرمائي سراسری شركتهاي تأسيساتي و صنعتی ایران كه از اين پس به اختصار انجمن (سنديكا) گفته ميشود .

مادّه‏ي پنج – اقامتگاه قانوني
اقامتگاه قانوني و مركز انجمن (سنديكا) در تهران – سعادت آباد – ميدان كاج – خيابان نهم شماره 18 طبقه اول است هيئت مديره ميتواند اقامتگاه قانوني را تغيير دهد كه دراين صورت مراتب به اطلاع اعضاء ، وزارت كارواموراجتماعي و اداره ثبت شرکتها ميرسد و درروزنامه‏ي مصوّب انجمن آگهي ميگردد .
مادّه‏ي شش – حوزه فعاليت
حوزه فعاليت انجمن (سنديكا) در سراسر ايران ميباشد . مركز آن درتهران بوده و ميتواند درهريك از شهرهاي‏كشور ، شعبه داشته باشد .
مادّه‏ي هفت – مدت
اين انجمن (سنديكا) براي مدت نامحدود تشكيل شده است .
مادّه‏ي هشت – اهداف و وظائف
اهداف و وظائف انجمن (سنديكا) بطور خلاصه و كلـّي عبارتست از به كارگيري همه‏ي امكانات موجود براي ايفاي نقش واقعي يك تشكل صنفي – حرفه‏اي ، و به روزكردن اطلاعـّات و كوشش‏ها درجهت پذيرفتن مسئوليـت‏ها و اختيارات يك نهـاد مدنـي مستقـّل به تناسب تغييرشرايط، به منظور اجراي نقش واقعي انجمن (سنديكا) در نظام تصميم سازي و تصميم گيري كشور ، منجمله از راه‏ها و روش‏هاي مورد اشاره درزير :
1-8- همكاري و همفكري با دولت و مجلس بمنظور پيشبرد برنامه‏هاي نوسازي و عمران و توسعه كشور
2-8- حفظ و احقاق حقوق حرفه‏اي شركتهاي عضو در چهارچوب قوانين و مقررات كشور
3-8- جلب پشتيباني مراجع ذيصلاح مملكتي بمنظور تحقق اهداف انجمن (سنديكا)
4-8- سعي و اهتمام در جهت ايجاد امكانات لازم براي شركتهاي عضو بمنظور بي نيازي كشور از پيمانكاران خارجي و جلب نظر و حمايت دولت در واگذاري كليه پروژه‎ها به شركتهاي ايراني بويژه مؤسسات خصوصي
5-8- تشويق وترغيب شركتهاي عضو در جهت بالا بردن كيفيت كار و رعايت استانداردهاي مورد قبول
6-8- گردآوري آمارواطلاعات مورد نياز

7-8- تشكيل كنفرانسها ، سمينارها ، كلاسهاي علمي و تخصصي و انتشار نشريات بمنظور آگاهي و ارتقاء سطح دانش مديران و كاركنان شركتهاي عضو
8-8- رسيدگي‏وحل و فصل اختلافات فيمابين اعضاءويا فيمابين اعضاءبا سايراشخاص حقوقي‏و يا حقيقي طرف قرارداد باآنها
9-8- همكاري باسازمانهاي دولتي و وابسته به دولت ، ارگانها ، نهادها و مؤسسات ملي بمنظور اعلام نظر به آنها درمورد تهيه لوايح قانوني ، مقررات و آئين‏نامه‏هاي مرتبط با اهداف انجمن (سنديكا)
10-8- تلاش و مشاركت درتهيـّه و اجراي آئين‏نامه‏‏هاي مرتبط، منجمله تشخيص صلاحيت، ارجاع كار به پيمانكاران، تعيين برنده‏ي مناقصه و نظائر آن، بمنظور توزيع صحيح و عادلانه‎ي كاربين شركتهاي ذيصلاح عضو
11-8-كوشش‏درجهت‏ ارتقاء كيفيت و كنترل‏ و جلوگيري‏ از افزايش‏ بي‏رويه‏ي قيمت كالاهاي مختلف و ملزومات و خدمات مورد نياز و ذيربط ، اعم از داخلي يا خارجي
12-8- تشويق شركتهاي عضو به همكاري با يكديگر
13-8- تشكيل صندوق تعاون و شركتهاي تعاوني بمنظور حمايت فني و مادي و خدماتي شركتهاي عضو
14-8- كوشش درجهت ارائه‏ي خدمات فرهنگي،رفاهي،ورزشي‏ونظائراينها،منجمله‏ازطريق‏ايجادباشگاههاي‏فرهنگي‏وورزشي
15-8- همكاري با سازمانهاي كارفرمائي و كارگري مربوط و نهادهاي قانوني ذيربط در زمينه‏ي اجراي بهترمقررات قانون كار و ‏تأمين اجتماعي
16-8- همكاري همه جانبه با دانشگاهها و مؤسسات آموزشي بمنظور ارتقاء سطح دانش علمي دركشور و بويژه دانشجويان رشته‏هاي مرتبط در جهت تربيت‏ و تأمين مديران‏ و متخصصان‏آينده‏كشور ازطريق تبادل اطلاعات و تجربيات علمي و مديريتي .
17-8- اهتمام در گسترش و بالابردن كيفيت تشكيلات و همچنين ارتقاء سطح مديريت اجرائي مديران شركتهاي عضو
18-8- همكاري با سايرتشكـّل‏ها، سازمان‏ها و نهادهاي مشابه ، نظيرسازمان‏هاي نظام مهندسي‏و تشكـّل‏هاي‏مهندسي ديگر ، به منظور تبيين و تقويت جايگاه خدمات فنـّي ومهندسي
19-8- كوشش در جهت شناساندن خدمات مهندسي شركتهاي عضو در خارج از كشور و پشتيباني از آنان در جهت صدور خدمات فنـّي و مهندسي

” فصـــــل سوّم“
اركـــــــــــــــــــان
مادّه‏ي نه – اركان انجمن (سنديكا)
اركان انجمن (سنديكا) عبارتست از : مجمع عمومي ، هيئت مديره ، بازرسان
مادّه‏ي ده – مجمع عمومي ونحوه‏ي تشكيل آن
1-10- مجمع‏عمومي‏كه عاليترين‏ركن‏ انجمن (سنديكا) است ازاجتماع نمايندگان شركتهاي‏عضوتشكيل‏ميگرددو داراي دونوع اجلاس است .
الف – مجمع عمومي عادي
ب – مجمع عمومي فوق‏العاده
تبصره ‏: مجمع عمومي عادي ميتواند بطور فوق‏العاده هم تشكيل گردد .
2-10- هريك از شركتهاي عضو يكنفر نماينده‏ي تام‏الاختيار براي شركت در مجمع عمومي طي معرفي نامه‏ي كتبي با امضاي مجاز به انجمن (سنديكا) معرفي مي نمايد .
3-10- هريك از شركتهاي عضو ميتواند نمايندگي فقط يك شركت عضو ديگر را نيز بپذيرد .
4-10- دعوت مجمع عمومي انجمن (سنديكا) با يكباردرج آگهي درروزنامه‏ي كثيرالانتشارمصوب بعمل مي‏آيد .دستور جلسه و روزو ساعت و محل برگزاري مجمع بايددر آگهي ذكرشود. ضمنا” دعوتنامه ‏جداگانه‏اي با امضاي مقام مجاز دعوت‏كننده‏ يا دعوت‎كنندگان براي هريك از شركتهاي عضو ارسال ميگردد .
تاريخ انتشار آگهي حداقل بايد بيست روزقبل از تشكيل جلسه مجمع عمومي باشد. نسخه‏اي از دعوت نامه بايد براي وزارت تعاون ،كارورفاه اجتماعي ارسال گردد .
5-10- مجامع عمومي كه مطابق اين اساسنامه تشكيل مي‏يابد نماينده قانوني كليه اعضاء انجمن (سنديكا) مي‏باشدو تصميمات متخذه‏ درباره كليه اعضاء انجمن (سنديكا) اعم از حاضر يا غايب وحتي در باره اعضائيكه مخالف با آن باشند نافذ و لازم الاتباع خواهد بود .

6-10- اخذ راي در مجمع عمومي علني است مگردرمورد انتخاب اعضاء هيئت مديره و بازرسان كه مخفي وكتبي خواهدبود .
7-10- دعوت مجمع عمومي به دستور هيئت مديره و به امضاي دبيرخواهدبودودرغياب دبيررئيس هيئت مديره مجمع را دعوت ميكند مگردرموارديكه در اين اساسنامه دعوت مجمع عمومي بوسيله اشخاص ذكرشده است .
8-10- درصورتيكه بازرسان تشكيل مجمع عمومي را ضروري تشخيص دهند مراتب را كتبا” به هيئت مديره اعلام خواهند كرد و هيئت مديره مكلف است حداكثر تا پانزده روز پس از وصول تقاضاي كتبي بازرسان ، اعضاي انجمن (سنديكا) را جهت تشكيل مجمع عمومي دعوت كند . درصورت استنكاف ، بازرسان با انتشار آگهي نسبت به دعوت مجمع عمومي طبق بند 4-10 راسا” اقدام خواهند كرد .
9-10- درصورتيكه يك سوم اعضاء انجمن (سنديكا) تقاضاي كتبي براي تشكيل مجمـع عمومي به هيئت مديره داده باشند ولــي هيئت مديره ظرف مدت 15 روز بدان ترتيب اثر ندهد ، اعضاي مذكور پس از گذشت اين مدت ميتوانند با صدور دعوتنامه‏ايكه به امضاي كليه آنان رسيده باشد طبق بند 4-10نسبت به دعوت براي تشكيل مجمع عمومي اقدام كنند. در اينصورت دعوت كنندگان ، در آگهي دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هيئت مديره ، تصريح خواهند كرد .
10-10- پس از تشكيل مجمع عمومي ، بجزمواردي كه انتخاب اعضاي هيئت مديره در دستور جلسة مجمع قرار دارد ، رئيس هيئت مديره بعنوان رئيس جلسة مجمع را اداره كرده و بلافاصله اخذ راي جهت انتخاب يك نايب رئيس ، يك منشي و دوناظر براي مجمع بعمل خواهد آمد .
11-10- درمواردي كه انتخاب اعضاء هيئت مديره دردستور جلسه قرار دارد ، رئيس مجمع از بين اعضاء حاضر غيرداوطلب ، بارأي حاضران انتخاب خواهد شد .
12-10- در هرجلسه مجمع عمومي ، منشي فهرستي از نام شركتهاي عضو و نمايندگان آنها كه حاضر باشند ، تنظيم و پس از امضاء به امضاي رئيس ، نايب رئيس و نظار مجمع ميرساند. خلاصه مذاكرات و تصميمات مجمع عمومي بايد به امضاي هيئت‏رئيسه‏ي مجمع رسيده و در مركز انجمن (سنديكا) نگهداري شود. اين‏صورتمجلس براي كليه اعضاء معتبر خواهد بود .

مادّه‏ي يازده – مجمع عمومي عادي سالانه ، اختيارات و وظائف و نحوه‏ي تشكيل آن
1-11- مجمع‏ عمومي ‏عادي ‏سالانه ‏انجمن (سنديكا) در سه ‏ماهه‏ي ‏اوّل ‏هر سال ‏با رعايت ‏ماده 10 اين ‏اساسنامه تشكيل ‏ميشود.
2-11- وظائف مجمع عمومي عادي سالانه بشرح زيراست :
1-2-11- استماع و رسيدگي به گزارش هيئت مديره درمورد كارهاي سال گذشته
2-2-11- استماع و رسيدگي به گزارش بازرسان
3-2-11- استماع و رسيدگي به گزارش خزانه‏دار
4-2-11- رسيدگي به ترازنامه و ساير صورت‏هاي مالي سال گذشته و تصويب آن
5-2-11- تعيين خط مشي كلي انجمن (سنديكا) و شور و تصويب در مورد پيشنهادهاي هيئت مديره در باره كارهاي سال جاري
6-2-11- انتخاب اعضاي اصلي و علي‏البدل هيئت مديره و بازرسان اصلي و علي‏البدل
7-2-11- تعيين روزنامه‏ي كثيرالانتشار به منظور درج آگهي‏هاي مجامع انجمن (سنديكا)
8-2-11- تعيين و تصويب ميزان وروديه و حقّ عضويت اعضاء
9-2-11- شورواخذتصميم‏ درموردكليه‏ي‏ مسائلي‏كه‏در دستـــورجلســه‏ي‏ مجمع‏ قراردارد مشروط‏ برآنكه‏ در صلاحيت‏ مجمع عمومي‏فوق‏العاده نباشد .
3-11- مجمع عمومي عادي درنوبت اول با حضور حداقل نصف بعلاوه يك اعضاي انجمن رسميت مي‏يابد . درصورت عدم حصول اكثريت ، مجمع عمومي براي باردوم به همان نحو دعوت خواهد شد و جلسه با حضور يك سوم اعضاء رسميت خواهد يافت و در صورتيكه باردوم نيز نصاب لازم حاصل نشود مجمع عمومي براي بارسوم به بعد به همان ترتيب دعوت ميشود و جلسه با حضور يك پنجم اعضاء رسميت خواهد يافت .
اگر تعداد اعضاي انجمن (سنديكا) به اعداد دو ، سه يا پنج قابل تقسيم نباشد ، عدد كسري ، يك محاسبه ميگردد .
درمجمع عمومي عادي ، تصميمات همواره با اكثريت نصف بعلاوه يك‏آراء حاضردرجلسه‏ي‏رسمي، معتبرخواهدبود .
مگر در مورد انتخابات كه با اكثريت نسبي آراء حاضران خواهد بود
مادّه‏ي دوازده – مجمع عمومي فوق‏العاده ، وظائف و نحوه‏ي تشكيل آن
1-12- مجمع عمومي فوق‏العاده در مواقع ضروري بارعايت ماده 10 اين اساسنامه تشكيل ميشود .
2-12- وظايف مجمع عمومي فوق‏العاده بشرح زير است :

1-2-12- تغيير و اصلاح مواد اساسنامه
2-2-12- اتخاذ تصميم درباره‏ي ادغام يا جدائي از ساير تشكل‏ها و يا انحلال انجمن و درصورت انحلال تعيين هيئت تصفيه
3-2-12- عزل فردي يا جمعي اعضاء هيئت مديره و يا بازرسان
4-2-12- رسيدگي نهائي و اتخاذ تصميم نسبت به موارديكه از سوي دعوت كنندگان در دستور كار مجمع عمومي فوق‏العاده قرارخواهد گرفت .
3-12- تصميمات مجمع عمومي فوق‏العاده در كليه موارد با حضور حداقل دوسوم اعضاي انجمن و حصول سه چهارم آراء حاضرنافذو معتبرميباشد. اگر تعداد اعضاء انجمن قابل تقسيم به عددسه نباشد، عددكسري‏برابريك‏محاسبه ميشود.
تبصره : مجمع عمومي كه بطور فوق‏العاده دعوت مي‏شود ، فقط درباره مسائلي كه دعوت مجمع عمومي بطورفوق‏العاده را ايجاب نموده است حق اظهار نظر و تصميم گيري خواهد داشت .
مادّه‏ي سيزده – مجمع عمومي عادي بطور فوق‏العاده و نحوه‏ي تشكيل آن
1-13- مجمع عمومي عادي بطور فوق‏العاده همان مجمع عمومي عادي است كه درمواقعي خارج از زمان تشكيل مجمع عمومي ساليانه ، با رعايت مفاد ماده 10 اين اساسنامه ، براي رسيدگي به موارد مذكور در ماده 11 (به استثناي بند 4-2-11) تشكيل ميگردد .
2-13- دردوره فترت دبيرانجمن (سنديكا) ملزم است بلافاصله مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده را دعوت كند .
3-13- اگر دعوت به تشكيل مجمع عمومي عادي بطور فوق‏العاده از طرف بازرسان يا دبير يا يك سوم اعضاء باشد ، دعوت كنندگان ، علاوه برشرايط ذكرشده در موارد مربوط به مجمع عمومي ، بايد علـّت و موضوعي را كه دعوت مجمع عمومي بطور فوق‏العاده را ايجاب كرده در دعوتنامه ذكركنند و پيشنهادها بايد حداقل 10 روز قبل از تشكيل مجمع عمومي براي اطلاع و بررسي شركتهاي عضو فرستاده شود تا هيئت مديره يا بازرسان يا دبير براي پاسخگوئي آماده شوند و نيز اعضاي مجمع از دستور جلسه اطلاع حاصل كنند .

مادّه‏ي چهارده – تعداد اعضاء هيئت مديره
1-14- هيئت مديره داراي يازده عضو اصلي‏و چهارعضو علي البدل خواهد بودكه ازبين نمايندگان‏واجد شرايط شركتهاي‏عضو با دارابودن ساير شرايط اين ماده ، توسط مجمع عمومي براي مدت سه سال انتخاب ميشوند . تجديد انتخاب هريك از اعضاي سابق بلامانع است .
2-14- داوطلب عضويت درهيئت مديره بايددرزماني‏كه دبيرخانه اعلام ميكند ، داوطلبي خود را بانضمام موافقت و اعلام سمت وي در شركت عضوي‏كه وي نماينده آن است ، كتبا” با امضاء مجاز شركت به دبيرخانه انجمن تسليم كند .
3-14- شرايط داوطلبان عضويت در هيئت مديره :
1-3-14- دارابودن تابعيت ايراني
2-3-14- حداقل سن 32 سال
3-3-14- نداشتن سابقه محكوميت قطعي كيفري مؤثركه مستلزم محروميت از حقوق اجتماعي باشد (اظهاركتبي خود داوطلب دراين خصوص كافي خواهدبود)
4-3-14- دارابودن حداقل دانشنامه‏ي ليسانس مهندسي معتبرو مرتبط با فعاليّت‏هاي مندرج درماده يك اين اساسنامه، و ده سال‏سابقه‏كار بعد از اخذ دانشنامه ‏مهندسي‏كه‏حداقل پنج سال‏آن عضويت ‏در هيئت ‏مديره يك ‏شركت ‏عضو انجمن (سنديكا) بوده‏ باشد. دارندگان‏ دانشنامه‏ي ‏رشته‏هاي ‏غيرمرتبط ‏به ‏رشته‏هاي ‏فوق‏الذكر بجاي ‏ده ‏سال، بايد پانزده ‏سال ‏سابقه ‏كار داشته باشند .
5-3-14- عضويت درهيئت مديره يك شركت عضو انجمن (سنديكا) ،كه بعنوان نماينده‏ي آن شركت معرفي ميگردد .
6-3-14- داشتن حسن شهرت
4-14- دبيرخانه‏ي انجمن (سنديكا) پس از وصول در خواستهاي داوطلبي ، مشخصات هريك از آنها را باشرايط بند 3-14 اين اساسنامه بررسي ميكند و اگر مغايرتي مشهود گرديد مراتب را به داوطلب اعلام خواهد كرد . درهرحال درصورت عدم اعلام حقايق به دبيرخانه ، خود داوطلب مسئول خواهد بود .
5-14- هيئت مديره‏ي انجمن (سنديكا) يك نفر را بعنوان رئيس و دو نفر را بعنوان نايب رئيس اوّل ودوّم و يك نفر را به عنوان خزانه‏دار ازبين خود و يكنفر را بعنوان دبيراز بين خود و يا ازميان افراد واجد صلاحيت شركتهاي عضو يا خارج از انجمن انتخاب مينمايد. اين افراد اعضاء هيئت رئيسه‏ي انجمن خواهند بود . ضمناً رئيس هيأت مديره و دبير انجمن نمي توانند همزمان در انجمن ديگري نيز بعنوان رئيس هيأت مديره يا دبير انتخاب شوند .

درصورتيكه دبيرانجمن عضو هيئت مديره نباشد ، درجلسات هيئت مديره حق راي نخواهد داشت .
6-14- درصورت استعفاء يا فوت يا غيبت بدون عذر موجه در سه جلسه متوالي ، و ياعلل ديگري كه مانع انجام وظيفه‏ي هريك‏ازاعضاي‏اصلي‏ هيئت مديره‏گردد، عضو اصلي‏مزبور از عضويت‏هيئت مديره‏خارج‏ميشودوآن‏عضو علي‏البدلي
كه درانتخابات رأي بيشتري داشته است براي باقيمانده‏ي دوره‏ي هيئت مديره جانشين عضو اصلي خواهد شد .
1-6-14- تشخيص موجه بودن عذر و علت غيبت با هيئت رئيسه خواهدبود .
2-6-14- درصورتيكه اعضاء علي‏البدل داراي راي مساوي بوده باشند، انتخاب به قيدقرعه بعمل مي‏آيد .
7-14- درصورت عزل يا استعفاء يا فوت يا فقدان صلاحيت اكثريت اعضاء هيئت مديره ، انتخابات هيئت مديره تجديد خواهد شد . دوره‏ي اين هيئت مديره‏ي جديد سه سال خواهدبود .
8-14- درصورت استعفاء يا انحلال يا اخراج هريك از شركتهاي عضو ، هرگاه نماينده‏ي آن شركت دراركان انجمن (سنديكا) داراي سمتي باشد ، او نيز خودبخود و بدون انجام هرگونه تشريفاتي ، مستعفي شناخته خواهد شد .
9-14- چنانچه نماينده‏ي معرفي شده ازطرف هريك از شركتهاي عضو ، پس از انتخاب در اركان انجمن (سنديكا) ، ديگر داراي سمتي در آن شركت نباشد، اعم ازآنكه از سمت خود درشركت معرفي‏كننده مستعفي يا اخراج شده باشد ، و يا همكاري خودرا با آن‏شركت قطع كرده باشد، بلافاصله و بدون نياز به‏هيچگونه تشريفاتي وفقط با اعلام هيئت رئيسه از سمت خود دراركان انجمن (سنديكا) مستعفي شناخته ميشود و ديگر هيچگونه سمتي دراركان انجمن (سنديكا) نخواهد داشت .
مادّه‏ي پانزده – طرز تشكيل جلسات هيئت مديره
1-15- هيئت مديره حداقل هفته‏اي يكبار جلسه خواهد داشت .
2-15- جلسات هيئت مديره با حضور اكثريت عددي اعضاي اصلي رسميت مي‏يابد .
3-15- اداره‏ي جلسات هيئت مديره با رئيس هيئت مديره ، و در غيبت او به ترتيب با نايب رئيس اوّل ، دوّم ، خزانه دار يا دبير خواهدبود . درصورتيكه دبيرعضو هيئت مديره نباشد و چهارنفرديگر فوق‏الذكر حضور نداشته باشند ، رئيس جلسه با رأي اعضاء حاضر درجلسه انتخاب خواهد شد .
4-15- مصوّبات هيئت‏مديره با راي اكثريت عددي حاضرين درجلسه معتبراست ، مشروط برآنكه‏كمتر از پنج رأي نباشد .
5-15- صورتجلسات مذاكرات و تصميمات هيئت مديره ثبت وبه امضاء حاضرين درجلسه ميرسد .
6-15- شركت‏اعضاي‏علي‏البدل هيئت‏مديره وبازرسان‏اصلي درجلسات هيئت مديره‏بلامانع است ولي‏درتصميمات‏حق‏راي نخواهند داشت .
7-15- ساير شرايط و نحوه‏ي حضور و غياب واداره‏ي جلسات طبق آئين نامه‏اي خواهدبودكه توسط هيئت مديره تهيه خواهد شد .
مادّه‏ي شانزده – اختيارات ، وظايف وحدود مسئوليت هيئت مديره
1-16- هيئت مديره نماينده‏ي رسمي و قانوني انجمن (سنديكا) بوده وداراي كليه‏ي اختيارات قانوني جهت اداره‏ي امور انجمن (سنديكا) است بدون آنكه محدوديتي به عموميـّت اختيارات واردگردد . از جمله‏ي اين اختيارات موارد زير است :
1-1-16- اداره امورمالي انجمن (سنديكا)
2-1-16- استخدام و عزل دبيرو كاركنان انجمن (سنديكا)
3-1-16- خريد و فروش و اجاره و مشاركت تملك اموال منقول و غيرمنقول ، مشروط برآنكه به قصد فعاليـّت تجاري و جلب نفع نباشد .
4-1-16- طرح واقامه و تعقيب وجوابگويي هرگونه دعواي حقوقي و جزائي به طرفيت اشخاص حقيقي يا حقوقي و بطور كلي قيام و اقدام به هرعمل قضائي و حقوقي و هردعوائي كه يك طرف آن انجمن (سنديكا) باشد ، با حق انتخاب وكيل و نماينده و عزل آنان و تفويض حق صلح و ساير اختيارات مذكور درماده‏هاي 62 و 63 قانون آئين دادرسي مدني به وكيل منتخب و امثال آن و همچنين به هرنوع امري از امور كه قوانين و آئين نامه‏هاي موضوعه ، اقدام به آنها را به انجمن (سنديكا) توصيه يا تأييد كند .
5-1-16- قيام و اقدام دركليه‏ي اموري كه براي اداره‏ي انجمن (سنديكا) و پيشرفت مقاصد و اهداف آن ضرورت داشته باشد و دراين اساسنامه منع نشده باشد .
6-1-16- اخذ وام از شركت‏هاي عضو و يا منابع مالي ديگردرموارد ضروري ، ويا دادن‏كمك مالي ‏به ‏اعضاي ‏انجمن (سنديكا) در موارد اضطراري ‏و استثنايي‏، به‏ تصويب ‏هيئت‏ مديره‏ و طبق ‏بودجه‏ي مصوب مجمع عمومي‏. در اين مورد اعطاي ‏كمك طبق آئين‎نامه‏اي ‏كه به تصويب ‏هيئت ‏مديره رسيده باشد، بعمل خواهدآمد .
7-1-16- تعيين و اعزام نماينده جهت رسيدگي و انجام آن قسمت از وظايفي كه از طرف مؤسسات دولتي و مراجع ذيصلاح، طبق موازين قانوني بعهده‏ي انجمن (سنديكا) واگذارميشود .

8-1-16- تعيين و اعزام نماينده به كميته‏هاي همكاري و حفاظت و ايمني فني ، بارعايت شرايط مندرج درآئين‏نامه‏هاي مربوطه .
9-1-16- همكاري و شركت در امور اجتماعي حرفه و صنعت .
10-1-16- ارشاد و تشويق شركتهاي عضو انجمن (سنديكا) به تشكيل و يا شركت دركلاسهاي آموزشي
11-1-16- همكاري و ائتلاف با سنديكاها و يا انجمن‏هاي ديگر, همچنين همكاري و عضويت در اتاق بازرگاني , صنايع معادن و كشاورزي تهران و ايران
2-16- هيئت مديره موظف است سالي يكبار عمليات و اقدامات مالي خودرا به مجمع عمومي گزارش كند .
3-16- هيئت مديره موظف است ، دربانكها ويا مؤسسات اعتباري مجاز حساب جاري بنام انجمن داشته باشد و كليه وجوه انجمن را به اين حسابها واريزكند. كليه‏ي اسناد و مدارك مالي بايد با امضاء مشترك دبير و خزانه‏دار و با مهر انجمن (سنديكا) تنظيم گرددو در غياب دبير با امضاء رئيس هيئت مديره و خزانه‏دار خواهد بود .
4-16- هيئت مديره مجازاست ازمحل منابع مالي انجمن (سنديكا) براي ادارة امور آن و همچنين امور آموزشي ، تبليغاتي، انتشار نشریه،مطبوعات،سالنامه ، خبرنامه و بطور كلي هرگونه مخارج ضروري كه جنبه انتفاعي نداشته باشد ، طبق مفاد اين اساسنامه وآئين‏نامه‏هاي مربوطه اقدام لازم بعمل آورد .
5-16- هيئت مديره مي‏تواند با سازمانهاي كارگري پيمان دسته جمعي منعقد كند .
6-16- هيئت مديره ميتواند عضو متخلف را موقتاً از انجمن (سنديكا) بركنار و براي تعيين تكليف قطعي عضويت آن ، موضوع رادراولين فرصت به مجمع عمومي گزارش كند . موارد تخلف درماده‏ي 22 اين اساسنامه مندرج است .
بركناري‏قطعي ‏عضووابستـــه طبق تصويب‏ هيئت‏ مديره‏ي انجمن (سنديكا) انجام‏ مي‏پذيرد و مستلـــزم‏ طــرح‏آن‏ در مجمع‏ عمومي نمي‏باشد .
7-16- مقررات و آئين‏نامه‏هاي داخلي انجمن (سنديكا) پس ازتصويب هيئت مديره قابل اجرا خواهدبود ، بجز آئين‏نامه‏هائي‏كه براي تصويب آن دراين اساسنامه ترتيب خاصي ذكر شده باشد .
8-16- چنانچه طبق تشخيص هيئت مديره احتمال بوجود آمدن دوره فترت برود ، هيئت مديره موظف به استخـدام قائـم مقام دبيرقبل از انقضاي دوره‏ي هيئت مديره خواهد بود . درغياب دبيركليه‏ي اختيارات و وظايف وي بعهــده‏ي قائم مقام دبيرخواهد بود .
مادّه‏ي هفده – دبيــرو دبيرخانـــه
1-17- انجمن (سنديكا) داراي دبيرخانه‎اي است كه زير نظر دبيرانجمن (سنديكا) و براساس آئين‎نامه‎اي كه به تصويب هيئت مديره ميرسد، اداره ميشود .وظايف و اختيارات دبيرخانه بطور كلـّي عبارتست ازاجراي مصوبـّات هيئت مديره و انجام هرگونه‏اقدامي كه ماهيتاً جزو وظائف دبيرخانه قلمداد ميگردد .
2-17- استخدام و عزل كاركنان ومشاوران دبيرخانه با تصويب هيئت مديره خواهد بود ولي كاركنان و مشاوران دبيرخانه دربرابر دبيرمسئول هستند .
3-17- امضاء اوراق و مراسلات عادي انجمن (سنديكا) بعهده‎ي دبيرو اوراق و اسناد مالي ، قراردادها و اوراق بهادار و تعهد آور با امضاء مشترك دبير و خزانه‏دار ودرهردو مورد در غياب دبير با امضاء رئيس هيئت مديره خواهد بود .
4-17- دبيرسمت منشي جلسات هيئت مديره را دارا بوده و تنظيم دستور جلسات هيئت مديره پس از هماهنگي با هيئت رئيسه، با دبيرميباشد .
5-17- دبيرميتواند نظرات خود را درباب امور و مسائل انجمن (سنديكا) در جلسات هيئت مديره مطرح كند و نيز درصورت تائيد هيئت مديره در مجامع متشكله در انجمن بيان و تشريح نمايد .
6-17- اختيارات خزانه دار و دبير متفقاً در دوره‏ي فترت شامل كليه اختياراتي است كه به موجب اين اساسنامــــه به هيئت مديره واگذار شده است .
7-17- دبيرمكلف است درصورت وقوع حالت فترت يعني عزل ، استعفاء ، فوت و يا فقــدان صلاحيت اكثريت اعضاء هيئت مديره ، ظرف حداكثر شش ماه مجمع عمومي عادي بطور فوق‏العاده را جهت برگزاري انتخابات دعوت نمايد. درصورتي كه ظرف مدِت شش ماه ، به هردليلي ، تجديد انتخابات صورت نگيرد ، انجمن منحل ميگردد .
8-17- از آنجا كه شركت‏هاي غيرعضو و اخراجي انجمن مجاز به استفاده از آرم و نام انجمن (سنديكا) نيستند ، دبيرموظـّف است همواره كنترل نمايد كه درسربرگ‏ها ونوشته‏هاي چاپي و يا دستي اينگونه شركت‏ها ، از آرم و نام انجمن (سنديكا) استفاده نشود .
9-17- در آئين‏نامه‏اي كه براي اداره‏ي امور انجمن (سنديكا) تهيه و تصويب ميشود ، بايد شرح وظائف دبيرو دبيرخانه تشريح گردد . امـّا درهرحال انجام موارد زير جزء وظائف دبيرخانه است :

1-9-17- راهنمائي شركتهاي متقاضي عضويت ، تشكيل پرونده براي آنها ، ثبت عضويت دردفتر اعضاء پس از تصويب هيئت مديره و ابلاغ عضويت به شركتهايي كه عضويت آنها مورد پذيرش قرار مي‏گيرد .
2-9-17- اخذ وروديه از شركتهاي متقاضي عضويت و همچنين اخذ حق عضويت و ساير وجوه از شركتهاي عضو برابر اساسنامه و مقررات مالي انجمن(سندیکا) .
3-9-17- تنظيم اسناد مالي ، ثبت آنها دردفاتر قانوني وتهيه ترازمالي ساليانه برابر مواد مندرج در اساسنامه جهت ارائه به خزانه‏دار و بازرسان و همكاري با خزانه دار درتنظيم‏و پيشنهادبودجه‏ي سال بعد به هيئت مديره
4-9-17- نگهداري و حفاظت اموال و اثاثيه منقول و غيرمنقول انجمن (سندیکا) و تعمير و سرويس بموقع آنها
5-9-17- تهيه گزارشات ادواري درباب وضعيت وصول حق عضويت ، موجودي حسابها و مطالبات و بدهكاريها ، اقدامات انجام شده ، كارهاي دردست اجراء و مسائل داخلي انجمن(سندیکا) و ارائه آنها به هيئت مديره و همچنين ابلاغ تعليق به شركتهاي عضو طبق تصويب هيئت مديره
6-9-17- اخذ درخواستهاي متقاضيان عضويت درهيئت مديره و هيئت بازرسان انجمن(سنديكا) ، بررسي و مطابقت آنها با اساسنامه و ارسال ليست اسامي متقاضيان به وزارت كار و امور اجتماعي .
7-9-17- انجام تشريفات اداري مربوط به انتشار آگهي و ارسال دعوتنامه‏هاي لازم براي تشكيل مجامع عمومي انجمن (سنديكا) پس از تصويب هيئت مديره .
8-9-17- انجام فعاليت‏هاي مربوط به برگزاري مجامع و ارسال و ثبت مصوبات مجامع عمومي در مراجع ذيصلاح و انتشار آنها در روزنامه كثيرالانتشار برابر با اساسنامه .
9-9-17- ابلاغ مصوبات مجمع عمومي به شركتهـــاي عضو .
10-9-17- جمع آوري قوانين ، آئين‏نامه‏ها و بخشنامه‏هاي مرتبط به فعاليت انجمن(سندیکا) و حرفه
11-9-17- تهيه‏ي آمار و اطلاعات مورد نياز به منظور همكاري با مراجع ذيصلاح مملكتي درامر تدوين و تنظيم ضوابط و مقررات حاكم برحرفه با تصويب هيئت مديره
12-9-17- تشكيل بانك آمار و اطلاعات فني و تحليل و طبقه بندي و نگهداري آنها به منظور همكاري با موسسات ذيصلاح و شركتهاي عضو

13-9-17- راهنمائي شركتهاي عضو در امور اجرائي ، مديريت ، مالي ، مالياتي ، بيمه ، مسائل قراردادي و حقوقي و ضوابط سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور ، در صورت رجوع به انجمن ، منجمله ازطريق مشاوران تخصصي انجمن (سندیکا)
14-9-17- اطلاع رساني و راهنمائي شركت‏هاي عضو جهت شركت در نمايشگاهها و سمينارهاي تخصصي در داخل و خارج كشور ، بمنظور ارتقاء سطح دانش فني اعضاء و ايجاد زمينه‏هاي مناسب براي انجام صدور خدمات فني و مهندسي، و فراهم آوردن تسهيلات لازم مانند همكاري در تهيه‏ي بروشورهاي مربوطه ، اخذ رواديد و غيره
15-9-17- همكاري درتشكيل كلاسهاي آموزشي و فراهم آوردن امكانات مورد نياز آنها .
16-9-17- همكاري در انتشار نشريه ، سالنامه و ساير مطبوعات و انتشارات انجمن
مادّه‏ي هيجده – خــــزانـــه دار
1-18- خزانه دار انجمن(سنديكا) از بين اعضاء اصلي هيئت مديره طبق بند 5-14 اين اساسنامه انتخاب ميشود .
2-18- خزانه دار مسئول امور مالي انجمن(سنديكا) ميباشد و به اتفاق دبيركليه چكها ، اسناد مالي و اسناد بهادار را متفقاً امضاء ميكنند كه به مهر انجمن (سنديكا) ممهور خواهد شد . در غياب خزانه‎دار، به انتخاب وي، يكي از اعضاء هيئت مديره، با تأييد هيئت مديره، اسناد مالي و بهادار و چك‎ها را امضاء خواهد كرد.
3-18- اداره‏ي امور مالي انجمن(سنديكا) ، تنظيم دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالي تحت نظارت خزانه‎دار درمحل دبيرخانه انجمن انجام مي‏پذيرد .
4-18- رسيدگي و صحت اسناد و مدارك ارائه شده در مورد پرداختهايي كه بوسيله شركتهاي عضو انجام ميشود ، با خزانه دار بوده و خزانه دار مسئول مستقيم صحت اجراي تصميمات هيئت مديره در اين مورد است .
5-18- خزانه دار موظف است در صورت تقاضاي كتبي بازرسان كليه دفاتر و اسنادمالي انجمن (سنديكا) رابراي رسيدگي ، در محل انجمن (سنديكا) در اختيار آنان قراردهد .
6-18- خزانه دار موظف است هرسال قبل از تشكيل مجمع عمومي سالانه ، ترازنامه‏ي انجمن (سنديكا) را بررسي و تائيد كند و پس از آنكه به تصويب هيئت مديره و بازرسان رساند رونوشتي ازآن را در زماني مناسب و قبل از تشكيل مجمع عمومي توسط دبيرخانه براي شركتهاي عضو انجمن (سنديكا) ارسال دارد .

مادّه‏ي نوزده – بازرسان
1-19- انجمن (سنديكا) سه بازرس اصلي‏و يك بازرس علي‏البدل خواهد داشت كه از طرف مجمع عمومي براي مدت يك سال انتخاب ميشوند .
2-19- شرايط انتخاب بازرسان‏ همان‏شرايط لازم براي انتخاب اعضاء هيئت‏مديره ميباشد .
3-19- وظايف بازرسان عبارتست از :
1-3-19- نظارت و كنترل مطابقت كليه‏ي اقدامات و عمليات هيئت مديره و خزانه دار با مفاد اين اساسنامه ، مصوبات مجامع و قوانين جاري كشور .
هريك از بازرسان ، چنانچه مغايرتي مشاهده نمايد، بايد مراتب را از طريق دبيرخانه به هيئت مديره اعلام و رفع آنرا مطالبه نمايد .
2-3-19- رسيدگي و اظهارنظردرمورد ترازنامه‏ي مالي ساليانه‎ي انجمن (سنديكا) ، قبل از تشكيل مجمع عمومي ساليانه و ارائه‏ي نظر به دبيرخانه‏ي انجمن(سنديكا) .
3-3-19- مراقبت در كليه‏ي امور مربوط به دعوت مجامع عمومي عادي و فوق‏العاده
4-3-19- ثبت خلاصه‏ي اقدامات خود دردفاترويژه ، هربار به روز ، و پس از پايان هراقدامي ، باذكر نظر خود و امضاء در ذيل آن .
يكي از دفاتر دردبيرخانه‏ي انجمن (سنديكا) نگاهداري خواهد شد و ديگري در اختيار بازرسان خواهد ماند .
5-3-19- ارائه‏ي گزارش اقدامات خود ، سالي يكبار در مجمع عمومي .
6-3-19- اعلام انحلال انجمن (سنديكا) به وزارت كار و امور اجتماعي و ساير مراجع ذيربط، در صورت وقوع حالت فترت و عدم انتخاب هيئت مديره و بازرسان جديد حداكثر ظرف شش ماه از پايان اعتبار هيئت مديره و بازرسان قديم .
مادّه‏ي بيست – كميته‏ها و مشاوران انجمن(سنديكا)
1-20- انجمن (سنديكا) به منظور پيشبرد اهداف و ايفاي وظايف خود ميتواند تعدادي كميته‏ي دائم و يا موقت از بين مديران شركتهاي عضو داشته باشد . نوع فعاليت هركميته ، تعداد اعضاء و طرز انتخاب آنان و وظايــف كميته‏ها

براســـاس آئين نامه‏اي خواهد بود كه توسط هيئت مديره تهيه و تصويب ميگردد . درصورت استعفاء و ياعـــزل اكثريت اعضاء هيئت مديره ، كميته‏ها تا انتخاب هيئت مديره‏ي جديد به كار خود ادامه مي‎دهند .
2-20- انجمن (سنديكا) ميتواندازميان‏مديران شركتهاي عضو يا خارج از انجمن، مشاوراني‏جهت بهبودو پيشبردكارخودانتخاب نمايد .
روش انتخاب ، نوع فعاليـّت و وظائف مشاوران ، براساس آئين‏نامه‏اي خواهد بود كه توسط هيئت مديره تهيـّه و تدوين مي‏گردد .

” فصـــــل چهارم“
شرايط عضويت و مسائل مالي
مادّه‏ي بيست و يك – شرايط عضويت
1-21- شركتي ميتواند عضو انجمن (سنديكا) باشد كه دراداره‏ي ثبت شركتها ، طبق مقررات كشوري، براي امور پيمانكاري موضوع ماده 1 اين اساسنامه، به ثبت رسيده باشد ، تشكيلات وصلاحيت فني آن شركت، توسط هيئت مديره‏ي سنديكا تائيد گردد و شرايط مندرج در آئين‏نامه‏ي عضويت انجمن را كه از طرف هيئت مديره تدوين ميشود ، تحصيل نمايد .
2-21- فقط‏آن شركتهائي‏كه تابعيت ايراني دارندواكثريت سهام آنها متعلق به ايرانيان باشد، ميتوانند تقاضاي عضويت كنند .
3-21- اسم و مشخصات هرشركت عضو سنديكا ، بايد دردفتر مخصوصي ثبت گرديده و ذيل آن به مهرو امضاء مجاز آن شركت رسيده باشد .
4-21- هر عضو انجمن ، با درخواست و پذيرش عضويت (سنديكا) ، مفاد اين اساسنامه را پذيرفته و نسبت به آن متعهد خواهد بود.
مادّه‏ي بيست و دو – وظايف اعضاء و اعضاء وابسته‏ي انجمن
1-22- هرشركت اعم از عضو ويا عضو وابسته‏ي انجمن ، بايد مقررات و تصميمات اركان انجمن ، همچنين قوانين و مقرراتي را كه از طرف مراجع ذيصلاح مملكتي براي اين انجمن به تصويب رسيده و ياميرسد ، اجرا كند . درغيراين صورت ، هيئت مديره‏ي انجمن (سنديكا) در مورد آن شركت طبق بند 6-16 اين اساسنامه رفتار خواهد كرد .

2-22- هرشركت عضو انجمن (سنديكا) ، بايد وروديه و حق عضويت خود را باتوجـّه به مفـّاد ماده 23 اين اساسنامه بپردازد . اگر شركتي در پرداخت حق عضويت خود به مدت شش ماه مسامحه كند ، پس از دوميـّن اخطار كتبي يك ماهه ، عضويتش درانجمن (سنديكا) معلق خواهد شد و هيئت مديره بايد مراتب را براي تعيين تكليف قطعي به مجمع عمومي گزارش كند. اگر شركت بدهكار، قبل از تصويب مجمع عمومي، بدهي خود را بپردازد عضويتش در انجمن (سنديكا) ادامه خواهد يافت . درغيراين صورت ، ودرصورت تصويب مجمع عمومي ، اخراج خواهد شد .
تبصره – چنانچه شركتي كه عضو وابسته است ، سه ماه درپرداخت حق عضويت مسامحه كند ، هيئت مديره پس از اخطار كتبي يك ماهه ، به وابستگي آن شركت خاتمه خواهد داد و انجام اين عمل مستلزم طرح آن در مجمع عمومي نمي‏باشد .
3-22- شركتهاي عضو و عضو وابسته ، موظفند طبق درخواست هيئت مديره ، همكاريهائي را كه برابر اساسنامه براي ارائه‏ي خدمات انجمن ، لازم است ، معمول نمايند .
4-22- درصورتيكه ثابت شود عضوي ازاين انجمن (سنديكا) صلاحيت فني خودراازدست داده است ، به تصويب هيئت مديره عضويـّت آن شركت معلّق ميشود ، ودرصورت تائيد مجمع عمومي ، لغو خواهد شد .
5-22- درصورتيكه هريك از شركتهاي عضو يا عضو وابسته‏ي اين انجمن (سنديكا) منحل شود ، بايد بلافاصله انحلال شركت را به اطلاع انجمن (سنديكا) برساند ودرهرحال از تاريخ انحلال شركت ، عضويت ووابستگي‏آن در انجمن (سنديكا) لغو شده تلقي‏مي‏گردد .
6-22- چنانچه عضوي مقررات اساسنامه و آئين نامه‏هاي اين انجمن (سنديكا) را اجرا نكند ، پس از بررسي موضوع ، هيئت مديره ميتواند عضويت عضو خاطي را معلق و مراتب را به اولين مجمع عمومي گزارش كند ودر صورتيكه عضو خاطي نسبت به تصميم هيئت مديره اعتراض داشته باشد ، ميتواند شكايت خود را از طريق بازرسان به مجمع عمومي اعلام كند. راي مجمع عمومي قطعي خواهد بود .
تبصره – درمورد اعضاء وابسته نيازي به طرح موضوع در مجمع عمومي نيست وتصميم هيئت مديره‏ي انجمن (سنديكا) قطعي خواهد بود .
7-22- اگر نماينده‏ي هريك از شركتهاي عضو ، نزاكت اخلاقي را درمجامع و جلسات انجمن (به تشخيص اكثريت اعضاء هيئت مديره) رعايت ننمايد ، به او اخطار كتبي داده ميشود ودر صورت تكرار چنين اعمالي ، با تصويــب اكثريــت

اعضاء هيئت مديره ، عضويت آن شركت درانجمن (سنديكا) معلق خواهدشد و مراتب بوسيله‏ي هيئت مديره به اولين مجمع عمومي گزارش خواهد شد. چنانچه اخراج آن شركت مورد تصويب قرارگيرد ، نماينده‏اي كه مرتكب چنين عملي شده است تا 5 سال نمي‏تواند مديرعامل و يا عضو هيئت مديره‏ي شركت ديگري كه عضو و ياوابسته به اين انجمن است بشود . همچنين اگر شركت جديدي تاسيس كند ، آن شركت نيزتا 5 سال بعنوان عضو و يا عضو وابسته‏ي (سنديكا) پذيرفته نخواهد شد .
1-7-22- چنانچه نماينده‏ي شركتي كه عضو وابسته است مرتكب اعمال خلاف شود، هيئت مديره مجاز است پس از اخطار كتبي ودرصورت تكرارچنين اعمالي، آن عضو وابسته را اخراج نمايد و شخص خاطي مشمول تنبيه‏هاي مندرج دربند فوق خواهد بود .
2-7-22- شركت تعليقي درصورتي كه نماينده‏ي خود را كه مبادرت به اعمال خلاف صنفي نموده است اخراج نمايد، ميتواند مجدداً به عضويت خود در انجمن (سنديكا) ادامه دهد .
8-22- تغييرات حاصله درهريك از شركتهاي عضو ويا وابسته، كه موجب عدم تطبيق وضع آن شركت با آئين‏نامه‏هاي مربوط به عضويت گردد ، پس از يكبار اخطار بايد در فرصتي كه هيئت مديره مشخص خواهد كرد رفع گردد تا با شرايط انجمن (سنديكا) تطبيق يابد. درغيراين‏صورت عضويت آن شركت به حالت تعليق درخواهد آمد و مراتب جهت تعيين تكليف به اولين مجمع عمومي گزارش خواهد شد.
چنانچه عضو وابسته باشد ، پس از يكبار اخطار و درصورت عدم تطبيق وضعيت خود با آئين‏نامه‏ي مربوطه ، با تصويب هيئت مديره اخراج خواهد شد .
9-22- درصورتيكه هريك از اعضاء انجمن(سنديكا) ، به اعمالي كه موجب زيان مادي و يا معنوي انجمن گردد مبادرت نمايد ، هيئت مديره بايد آن عضو را معلـّق كندومراتب را به‏اولين مجمع عمومي‏گزارش نمايد . مصـّوبه‏ي مجمع عمومي در مورد اخراج آن شركت ، عيناً بايد اجرا گردد درمورد اعضاء وابسته، هيئت مديره مجاز به اخراج چنين شركتي ميباشد .

10-22- هرگاه عضو وياعضو وابسته‏اي ، به هرعلتي از انجمن اخراج (سنديكا) و يا مستعفي شود ، هيچگونه حقي نسبت به اموال منقول وغيرمنقول و اوراق واسناد بهادار انجمن (سنديكا) يا استفاده از منافع آنها ، نخواهد داشت و هرنوع سندي كه حاكي از دين مستعفي به انجمن باشد(سنديكا) قابل وصول و غيرقابل برگشت خواهدبود. بديهي است چنانچه شركت اخراجي يا مستعفي، طلبي داشته باشد محق به دريافت آن از انجمن (سنديكا) خواهد بود.
11-22- هرشركت عضو وياعضو وابسته ، ميتواند از عضويت انجمن (سنديكا) استعفاء دهد . امـّا در صورت تقاضاي عضويت مجدد، بايدكليه‏ي حق عضويت هاي مربوط به دوران استعفاء تا عضويت مجدد را به انضمام حق وروديه مجدد، پرداخت نمايد تا تقاضاي چنين شركتي مورد رسيدگي قرارگيرد . اين امر درمورد شركتهاي اخراجي نيزمصداق خواهد داشت .
مادّه‏ي بيست و سه – منابع مالي
1-23- منابع مالي انجمن (سنديكا) عبارتست از :
1-1-23- وروديه‏ي هرشركت عضو، كه واجد شرايط بوده و بعنوان عضو و يا عضو وابسته‏ي انجمن پذيرفته شود .
2-1-23- حـّق عضويـّت ماهانه‏ي اعضاء و اعضاء وابسته‏ي انجمن (سنديكا)
3-1-23- تعرفه‏ي حكميت و هزينه‏ي بعضي از خدمات كه ارائه‏ي آنها به اعضاء اصلي و اعضاء وابسته براي انجمن (سنديكا) توليد هزينه نمايد، (طبق تصويب هيئت مديره‏)
4-1-23- هرگونه كمك و يا هديه با تائيد هيئت مديره و پذيرش كمك از سازمانهاي دولتي مستلزم اخذ موافقت از وزارت كار و امور اجتماعي خواهد بود .
5-1-23- جايزه و سود حاصله از سپرده‏هاي احتمالي سنديكا نزد بانكها و مؤسسات اعتباري
تبصره : دريافت وجوه اضافي موردنياز براي تأمين هزينه‏هاي انجمن(سنديكا) از اعضاء ، به تشخيص و تائيد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي ميتواند صورت گيرد .
2-23- تعيين مبلغ وروديه و حق عضويت ماهانه‎ي اعضاء و اعضاء وابسته‏ي انجمن(سنديكا) ، طبق پيشنهاد هيئت مديره و با تصويب مجمع عمومي عادي ساليانه خواهد بود .

3-23- اخذ و جمع‏آوري وروديه ، حق عضويت و سايردرآمدها به موجب قبوضي خواهد بود كه به امضاء دبيرو خزانه‏دار رسيده باشد .

” فصــل پنجــــم“
مقـــررات مختلفــــــه

مادّه‏ي بيست و چهار – سايرموضوعات مالي
1-24- سال مالي انجمن (سنديكا) از اول فروردين شروع و درآخر اسفند پايان مي‏يابد .
2-24- انجمن (سنديكا) مؤسسه‎اي است غيرانتفاعي كه بصورت غيرتجارتي به ثبت رسيده است و اداره ميشود.
3-24- كليه‏ي هزينه‏ها طبق بودجه‏ي مصوب، از محل منابع مالي انجمن (سنديكا) پرداخت خواهد شد .
4-24- ميزان حقوق و مزاياي كاركنان انجمن (سنديكا) توسط هيئت مديره تعيين خواهد شد .
مادّه‏ي بيست و پنج – حكميت
1-25- قبول حكميت و داوري از طرف هرمقام و هرشخص حقيقي يا حقوقي كه به انجمن واگذار يا پيشنهاد گردد، مشروط برآنكه درباره‏ي كارهاي مرتبط با انجمن (سنديكا) باشد، بلامانع خواهد بود و هيئت مديره ميتواند دراين موارد اقدام نمايد وازميان اعضاء خود يا نمايندگان شركتهاي عضو ، يك يا چند نفر را مامور رسيدگي كند . درهرحال اخذ تصميم نهائي دراين خصوص با هيئت مديره است . ميزان حق‎الزحمه حكميت و داوري بر طبق آئين‎نامه‎اي خواهد بود، كه به تصويب هيئت مديره رسيده باشد .
2-25- قبول داوري بنام انجمن (سنديكا) از طرف نمايندگان شركتهاي عضو و يا وابسته ويامديران و مسئولان‏و اعضا هيئت مديره‏ي شركتهاي مزبور ، بدون اجازه و تصويب هيئت مديره‏ي انجمن(سنديكا) ، بمنزله‏ي عدول از مقررات اين اساسنامه تلقي ميشود و با عضو خاطي طبق مقررات بند 3-25 عمل خواهد شد .

3-25- چنانچه عضو و يا عضو وابسته‏اي ، پس از قبول كتبي حكميـّت انجمن (سنديكا) در اختلافي خواه با دولت و يا سازمانهاي كشوري و ياخصوصي و يا با شركتهاي ديگر وياافراد، ازانجام نظريه‏ي حكميت اعلام شده بوسيله‏ي اين انجمن (سنديكا) خودداري‏كند، عضويت آن شركت درانجمن(سنديكا) لغو خواهد شد و عضويت مجدد آن منوط به حل نهائي اختلاف و گذشت يكسال ازتاريخ حل نهائي اختلاف، و با رعايت مفاد 11-22 اين اساسنامه خواهد بود .
4-25- هرگاه طرف ديگر موضوعي كه به داوري انجمن (سنديكا) واگذار شده است ،آن مقدار از نظرات داوري را كه مربوط به او ميبـاشـد قبـول نكـرد، عضـو انجمن (سنديكا) نيـز مختـار است از قبـول آن قسمت كه مربـوط به وي ميشود امتناع ورزدو اين امتناع تخطي از تصميم انجمن (سنديكا) ونظر داوري بشمار نمي‏رود .
5-25- شركتهاي عضو، درقراردادهائيكه با كارفرمايان مختلف منعقد ميكنند، ميتوانند انجمن (سنديكا) را حكم قراردهند .
6-25- انتخاب اعضاي هيئت مديره يا مديران و مسئولان شركتهاي عضو و وابسته ، در هيئت هاي منصفه‏ي پيش‏بيني شده درقوانين بلامانع است ولي هرگاه موضوع مورد رسيدگي درهيئت منصفه‏، مربوط به منافع اين انجمن (سنديكا) باشد ، كسب اجازه از هيئت مديره‏ي انجمن (سنديكا) ضروري است .
7-25- هيئت مديره ميتواند نمايندگان خودرا براي شركت درهيئتها و مجامعي كه طبق قوانين كار و آئين نامه‏هاي مربوطه تشكيل ميشوند اعزام دارد .
8-25- چنانچه رسيدگي به اختلاف ايجاب كند كه انجمن (سنديكا) نماينده‏اي را به محل ديگري اعزام دارد ، دراين صورت به نماينده‏ي مذكور حق‏الزحمه‏اي تعلق‏خواهدگرفت‏كه‏ميزان آن طبق‏آئين‎نامه‎اي خواهدبودكه‏به‏تصويب هيئت‏مديره رسيده باشد .
مادّه‏ي بيست و شش – همكاري و عضويـّت انجمن (سنديكا)
عضويت‏و ايجادارتباط با تشكلهاو سازمانهاي‏مرتبط با وظايف انجمن (سنديكا) درداخل و ياخارج ازكشور،درچهارچوب فعاليتهاي‏صنفي‏و قوانين‏و مقررات‏كشورآزاد است . انجمن(سنديكا) به هيچيك از احزاب و دسته‏هاي سياسي وابستگي نداشته و نخواهد داشت .
مادّه‏ي بيست و هفت – موارد پيش بيني نشده – تغييرات
موارديكه در اين اساسنامه پيش‏بيني نشده است ، تابع قوانين ، مقررات و آئين نامه‏هاي وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي

خواهــد بود . هرگونه تغيير و اصلاح بوسيله‏ي مجمع‏عمومي صورت خواهد گرفت و كليـّه‏ي تغييرات و اصلاح اساسنامه بايد به اطلاع وزارت تعاون، كارو رفاه اجتماعي برسد .
مادّه‏ي بيست و هشت – انحلال
درصورتيكه طبق تصميم مجمع عمومي‏ فوق‏العاده و يا بموجب راي نهائي مراجع‏صالحه‏ي قضائي و يا گذشت شش ماه از پايان مدِت اعتبار هيئت‏مديره‏و عدم تجديد انتخابات، انحلال انجمن(سنديكا) ‏اعلام شود، هيئت تصفيه‏ي‏منتخب‏مجمع‏عمومي فوق‏العاده مركب از 5 نفر ، امور تصفيه را بعهده خواهند گرفت واموال انجمن (سنديكا) اعم از منقول و غيرمنقول ، مـوجودي نقـد ، اوراق و اسنـاد بهادار و نظائـرآن را صـورت برداري خواهند كرد و با حق استفاده از منافع ، پس از تصفيه حساب با كاركنان انجمن(سنديكا) ، شركتهاي عضو و ساير بستانكاران ، مازاد را بسته به تصويب مجمع عمومي فوق‏العاده به يكي از موسسات جايگزين يا مشابه ، علمي و تحقيقاتي ، خيريه و عام المنفعه هديه خواهند كرد .
مادّه‏ي بيست و نه – موّاد اساسنامه
اين اساسنامه مشتمل بر 29 ماده و 5 تبصره ، در جلسه‏ي مجمع عمومي فوق‏العاده مورخ 11/11/94 به تصويب رسيد .
و جايگزين اساسنامه مصوبه مورخ 27/03/1393 گرديد .
● متمم اساسنامه سندیکا
1. هر یک از شرکتهای عضو ، پس از عضویت در انجمن می بایست نسبت به دریافت کارت عضویت در اتاق های ایران اقدام نمایند.
2. این تشکل ملزم به تصویب تشکل بالادستی مربوطه است و در خصوص مسایل ملی و کلان صنفی بایستی با تشکل بالا دستی ذیربط (به تشخیص اتاق ایران) هماهنگ باشد.
3. رعایت مقررات و آئین نامه های اجرایی ذیربط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص عضویت تشکل ها.
4. جلوگیری از انجام رقابت های ناسالم اعضاء در بازارهای هدف از طریق اعمال ضوابط کمیته انظباطی اتاق ایران
5. ارائه گزارش هر شش ماه یکبار از عملکرد انجمن و ارزیابی آن ، طرح مسائل و مشکلات همراه با پیشنهاد راه حل های اجرایی برای رفع مشکلات و ارائه گزارش مزبور به اتاق بازرگانی ایران.
6. الزام اعضاء به اجرای صحیح مقررات جاری کشور و همکاری مستمر با کمیته انظباطی اتاق ایران.
7. دعوت از نماینده اتاق ایران برای حضور در کلیه جلسات مجامع عمومی (عادی و فوق العاده ) به عنوان ناظر و بدون حق رای.