خدمات سازمان های دولتی و خصوصی

با توجه به تفاهم نامه منعقده با بانک تجارت و به منظور استفاده از خدمات آئین نامه متقاضیان می بایست نسبت به تکمیل فرم پرسشنامه ویژه واحدهای پیمانکاری اقدام نمایند.

برای دریافت پرسشنامه اینجا کلیک فرمائید.