خدمات

اهم خدمات قابل ارائه سندیکا به اعضا

– طبق اساسنامه مصوبه وهمچنین براساس خط مشی مصوبه ی مجمع عادی سالانه
– بحث وبررسی ، تجزیه وتحلیل کارشناسانه مسایل ومشکلات حرفه ای ومبتلا به اعضاء ، بمنظورمساعدت وحل وفصل و عنداللزوم نیل به مطالبات صنفی اعضای ازجمله درباره امور: (برنامه وبودجه ، مناقصات ، قراردادها ، مالیاتی ، کار وبیمه ، حقوقی ، بانکی ، تشخیص صلاحیت ورتبه بندی وغیره )
– تشکیل کمیته های تخصصی ( هر هفته یکبار) دررشته های : نفت وگاز ، تهیه ونصب تأسیسات وتجهیزات صنعتی ، تأسیسات وتجهیزات ابنیه ، آب وفاضلاب ، فن آوری ساختمان (B.T) ، نگهداری وتعمیرات (نت)
– تشکیل کمیته ها وکمیسیونهای عمومی درباره انتشارات ، نظام فنی اجرائی ، عضویت ، امور عمومی (حکمیت وداوری) ورتبه بندی بمنظور بررسی ورفع مسایل ومشکلات ، همکاری با دولت وکانونها وتشکلهای صنفی ومدنی (بویژه مهندسی) ، تنظیم فهارس بها وشاخصهای تعدیل ، تهیه آئین نامه های لازم جهت بهینه سازی مراحل اجرای کار درهریک از رشته های تخصصی ، پاسخگوئی به مطالبات ،ارتقاءسطح دانش (بویژه فنی )اعضاء وانجام سایر کارهای تخصصی بایسته صنفی مربوطه.
– استفاده ازکارشناسان خبره جهت ارائه مشاوره درامور حقوقی ، مالیاتی ، بیمه ، بانکی ، و قراردادها به اعضا
– چاپ و انتشار فصلنامه توسعه ، خبرنامه ماهانه (بولتن انجمن) ، اطلاع رسانی در مورد بخشنامه ها ، آئین نامه ها ومصوبات ومقررات مربوط به صنف ، چاپ وتوزیع سررسید نامه سالیانه وغیره
– اخذ وتوزیع سهمیه سالیانه مجوز طرح ترافیک بین اعضاء انجمن
– اقدام برای تسهیل اخذ مدرک رتبه بندی وتشخیص صلاحیت ، تمدید یا ارتقای رتبه بندی از طریق شورای هماهنگی تشکل ها
– اقدام درجهت رسیدگی و پیگیری مسائل اساسی و مشکلات اعضاء ازجمله مطالبات پیمانکاران ازطریق مراجع ذیصلاح دولتی وهمچنین ازطریق کانونها ، اتاقهای بازرگانی ایران وتهران ، شورای هماهنگی وغیره وهمچنین اقدام جهت حل و فصل ورسیدگی به مشکلات موردی وخاص اعضاء