تاريخچه سندیکا

 

1 ) نام و ساختار و ثبت رسمی انجمن(سندیکا) :
الف : سنديکای سازندگان و پيمانکاران و وارد کنندگان تأسيسات ساختمان درتاريخ 30/11/40 تأسيس شد و در تاريخ 23/10/41 بشماره 559 در اداره ثبت شرکتها و مالکيت صنعتی و در تاريخ 22/8/1341 در وزارت کارو خدمات اجتماعی وقت تحت شماره 1884 ثبت گرديد. آگهی تأسيس در روزنامه رسمی شماره 10873 مورخ 13/11/41 چاپ گرديده است .
اساسنامه اوليه مشتمل بر 17 ماده بوده است .
ب : در 12 خرداد ماه سال 1349 تغيير نام به سنديکای شرکتهای تأسيساتی يافته و تغييرات اساسنامه در 26 ماده به تصويب رسيد .
ج : در تاريخ22/9/1372 بارعايت ضوابط جمهوری اسلامی ايران، نام سنديکا به انجمن صنفی شرکتهای تأسيساتی و تجهيزاتی تغيير يافت و مفاد اساسنامه هم به 31 ماده اصلاح شد .
د : درتاريخ 28/11/1380 نام جديد يعنی انجمن صنفی شرکتهای پيمانکار تأسيسات و تجهيزات صنعتی ايران به تصويب رسيد و اساسنامه هم به 29 ماده و 5 تبصره تقليل و تغيير پيدا کرد .
ه : در تاریخ 27/3/93 نام جدید به عنوان انجمن صنفی (سندیکای) شرکتهای تاسیساتی و صنعتی ایران به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده و اساسنامه جدید هم در 29 ماده و 5 تبصره جایگزین شد.
2 ) مؤسسين سندیکا :
شرکت ايران تکنو( آقای عباس خرازی) ، شرکت تکنوفريگو ( آقای منوچهر شمس آوری ) ، شرکت جنرال مکانيک (آقای عنايت بهبهانی)، شرکت کولاک ايرمک (آقای اکبرزوار) ، شرکت شعله خاور (آقای اسکندر ارجمند ) و شرکت رادکو (آقای سيروس علائی) .
3 ) اولين هيئت رئيسة هيئت مديره سندیکا :
اولين دبيران:آقای سيروس علائی ازبهمن40 تاآذر41 ،آقای جمشيد آموزگار از آذر41تا اسفند 42 وآقای طاهرضيائی ازاول سال43تاشهريور43، اولين رئيس هيئت مديره سندیکا (آقای عباس خرازی)، اولين خزانه دار سندیکا (آقای عنايت بهبهانی ) بوده اند .
4 ) نشريه سندیکا :
فصلنامة توسعة تأسيسات و تجهيزات بعنوان نشرية رسمی انجمن از بهمن ماه 1368 تا آذر ماه 1394 به تعداد نود و نه شماره بطور منظم انتشار يافته اس