اعضای هيئت مديره

اعضای اصلی هيئت مديره سندیکای شرکتهای تأسيساتی و صنعتی ايران

 

محمد احمدی                                                                                                    رئيس هيئت مديره

مصطفی امیری فر                                                                                          نايب رئيس اول هيئت مديره

سعید منوچهریان                                                                                         نايب رئيس دوم هيئت مديره

سید ابراهیم طاهری                                                                                   خزانه دار و عضو هیئت مدیره

همایون ابراهیمی                                                                                          دبیر و عضو هیئت مدیره

محمد صاحب الزمانی                                                                                   عضو هیئت مدیره

منوچهر مشکوه                                                                                              عضو هیئت مدیره

اباذر چالاک                                                                                                      عضو هیئت مدیره

کوروش رحمانی                                                                                            عضو هیئت مدیره

رضا حاجی کریم                                                                                            عضو هیئت مدیره