نشستی جهت پایش و پیگیری اقدامات انجام گرفته در خصوص اجرای قوانین موجد شفافیت اقتصادی و گردش آزاد و عادلانه اطلاعات اقتصادی در کشور