مصوبه هیات دولت در مورد فهرست تکمیلی ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی به همراه دو نا مه از وزارت نیرو