ثبت نام در مجمع موسس اتاق هی مشترک ایران – کویت – ویتنام ، ابران – قطر ، ایران – تایلند