اطلاع رسانی به تشکلها در خصوص آمار بنگاههای اقتصادی بهره مند شده از مزایای اصلاح تبصره 1 ماده 5 مکرر قانون صدور چک