گزارش علنی مجلس شورای اسلامی مورخ 28 آبان ماه (مهم)