“گزارش روند تغییرات قیمت سطح بازار 114 قلم کالاهای منتخب در کشور و مقایسه آن با دوره های زمانی مورد نظر”