گزارش جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مورخ 23 آبان ماه