پیرو مجمع توسعه بنگاه های تولیدی کوچک و کتوسط غرب آفریقا در بورکینافاسو