نظرخواهی از تشکلها در خصوص چالشهای مربوط به احراز مبدأ کالا در گواهی های مبدأ در حوزه اوراسیا و ارائه راهکارها