لزوم بهری گیری از نظرات تشکل های اقتصادی غیر دولتی