شهرداری مشهد در خصوص فراخوان پروژه تفریحی گردشگری بوستان بزرگ خورشید مشهد مقدس