شاخص های تعدیل مربوط به دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1402