دستورالعمل اجرايي بند«خ» ماده (4) آيين‌نامه تضمين معاملات دولتي