درخواست همکاری اقتصادی شرکت اکراینی با فعالان اقتصادی