تصویر نامه چهارمین جشنواره ملی حاتم در خصوص درخواست اطلاع رسانی در خصوص تغییر زمان برگزاری جشنواره