تصویر نامه وزارت امور خارجه در خصوص وجود آفلاتوکسین در محموله های انجیر صادراتی