تصویر نامه سازمان توسعه و تجارت ایران در خصوص حمایت از ایجاد مراکز تجاری جهت معرفی محصولات صادراتی کشورمان به بازارهای همسایه