تصویر نامه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص ارسال فراخوان ایجتد مراکز تجاری در کشورهای منتخب حوزه آفریقا