تصویر نامه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص اطلاع رسانی کارگاه آموزشی تجارت با روسیه