تشکیل اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسلواکی و ایران و چک – تشکل ها