به پیوست درخواست اطلاع رسانی از موقعیت منطقه ویژه اقتصادی ( نمین ) و مزیت های سرمایه گذاری در آن